Riksdagens Skrifvelse N:o 121

Riksdagsskrivelse 1896:121

Riksdagens Skrifvelse N:o 121.

13

N:o 121.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896.

Andra Kammaren den 15

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast
egendom samt af inkomst.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 31.)

Till Konungen.

I gällande förordning angående bevillning af fast egendom samt af
inkomst har Riksdagen vidtagit allenast den förändring, som i dess skrifvelse
n:o 39 den 1 innevarande maj blifvit för Eders Kongl. Maj:t anmäld;
och får Riksdagen, som till fyllande af statsverkets behof för år 1897
åtagit sig en bevillning af fast egendom samt af inkomst till belopp af
5,200,000 kronor, tillkännagifva, att Riksdagen stadfäst berörda nu gällande
förordning om sådan bevillnings utgörande att, med iakttagande af omförmälda
i densamma beslutade förändring, lända till efterrättelse för ar
1897 och intill slutet af det år, under hvars lopp ny förordning angående
denna bevillning varder af Riksdagen faststäld; anhållande Riksdagen, att
Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utfärda allmän kungörelse derom.

I proposition af den 16 sistlidne januari har Eders Kongl. Maj:t föreslagit
Riksdagen att såsom bidrag till fyllande af statsverkets behof för år
1897 bevilja en särskild tilläggsbevillning af 4,680,000 kronor att, utan
sammanblandning med bevillningen af fast egendom samt af inkomst, pa
grund af nämnda års bevillningstaxering utgå med en krona för bevillningskrona
å bevillningen af fast egendom samt af inkomst, dock sa att

Bih. till Itilcsd. Fiol. 18.%''. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 24 Raft. 3

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 121.

de, hvilka för inkomst vore taxerade till belopp, för hvilka jemlikt § 11
mom. 1 i gällande bevillningsförordning lindring i bevillningen egde rum,
skulle, då inkomsten icke uppginge till 1,200 kronor, från tilläggsbevillningens
utgörande vara befriade och, då inkomsten uppginge till 1,200
kronor, men icke till 1,800 kronor, erlägga tilläggsbevillning med endast
50 öre för bevillningskrona; och skulle denna tilläggsbevillning på enahanda
sätt som bevillningen af fast egendom samt af inkomst af vederbörande
vid de under ar 1898 infallande uppbördsstämmor uppbäras samt
i behörig ordning redovisas.

Då emellertid enligt den af Riksdagen numera verkstälda beräkningen
af statsverkets inkomster och utgifter för år 1897 statsverkets behof kan
fyllas utan anlitande af särskild tilläggsbevillning, har Eders Kongl. Maj:ts
ifrågavarande proposition icke blifvit af Riksdagen bifallen; h vilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t anmäla.

Stockholm den 15 maj 1896.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, Ivar Haeggstiöms boktryckeri, 189G.