Riksdagens Skrifvelse N:o 122

Riksdagsskrivelse 1894:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

1

N:o 122.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
Andra Kammaren 11

Riksdagens skrifvelse till Konungen^ angående bevillning af fast
egendom samt af inkomst.

(Bevillningsutskottets betänkanden n:is 6 och 33 samt memorial n:o 24.)

Till Konungen.

Sedan Riksdagen öfversett och granskat gällande förordning angående
bevillning af fast egendom samt af inkomst, har Riksdagen uti
nämnda förordning vidtagit de förändringar, hvarom här nedan förmäles.

Då det synts Riksdagen olämpligt, att personer, hvilka till andra
stå i tjensteförhållande, så att de i ekonomiskt afseende äro af dem i
större eller mindre män beroende, deltaga i bestämmandet af sina principalers
taxering, har Riksdagen, för att förebygga ett sådant förfarande,
ansett nödigt, att i bevillningsförordningen intages förbud häremot; och
har Riksdagen fördenskull i §§ 46 och 55 i nämnda förordning infört
bestämmelser derom, att ledamot i taxerings- eller pröfningsnämnd skall
afträda, då fråga är om taxering af skattskyldig, af hvilken han uppbär
lön eller arfvode. Derjemte och då den ställning, som ledamöterna i
ett bolags styrelse intaga i förhållande till bolaget, skäligen synes böra

Bih. till Riksd. Prot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 23 Hdft. (N:is 122 121.) 1

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

i hvarje fall förutsätta ett föga mindre starkt intresse i afseende å bolagets
taxering än i afseende å deras egen, har Riksdagen i förutnämnda
författningsrum infört bestämmelser derom, att ledamot i taxerings- eller
pröfningsnämnd skall afträda, då fråga förekommer om taxering af bolag,
hvars styrelse han tillhör. Riksdagen har derför beslutit, att §§ 46 och
55 i gällande bevillningsförordning skola erhålla följande förändrade
lydelse:

§ 46.

Taxeringsnämnds sammankomster hållas inom slutna dörrar; dock
är skattskyldig berättigad att inför nämnden företräda, för att meddela
upplysningar rörande taxeringen i hvad den honom angår. Ledamot
af nämnden bör afträda, såväl då fråga förekommer om hans egen, hans
föräldrars, barns eller syskons taxering, som ock dä fråga är om taxering
af bolag, hvars styrelse han tillhör, etter t af skattskyldig, af hvilken han
uppbär lön eller arfvode.

§ 55.

Vid pröfningsnämndens sammankomster skall landshöfdingen i länet
vara ordförande, med rättighet att deltaga i nämndens öfverläggningar,
men icke i dess beslut i annat fall än nedan sägs. År landshöfdingen
hindrad att dessa sammankomster bevista, ege nämnden att sjelf genom
val med slutna sedlar bland sina ledamöter utse ordförande, och bör
vid sådant val ordet föras af den till lefnadsåren äldste bland nämndens
ledamöter.

Uppstå under pröfningsnämndens öfverläggningar skiljaktiga meningar
bland nämndens ledamöter, och måste till följd deraf omröstning
anställas, skall omröstningen vara öppen och den mening blifva gällande,
hvilken flertalet bland ledamöterna biträdt, eller, om rösterna utfalla
lika, den, som länder till den skattskyldiges förmån. Kan denna grund
ej tillämpas, galle den mening, som biträdes af ordföranden.

Ledamot af nämnden bör afträda, såväl då fråga förekommer om
hans egen, hans föräldrars, barns eller syskons taxering, som ock då fråga
är om taxering af bolag, hvars styrelse han tillhör, eller af skattskyldig, af
hvilken han uppbär lön eller arfvode.

Sedan Riksdagen vid behandling af Eders Kongl. Maj:ts proposition
med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning beslutit in -

3

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

förande i sistnämnda förordning af bestämmelse derom, att mantälslängderna
med tillhörande bilagor skola för det ändamål, hvarom i bevillningsförordningen
förmäles, tillställas bevillningsberedningarnes ordförande
senast den 20 april, har Riksdagen, på det att berörda stadgande
måtte komma i öfverensstämmelse med motsvarande bestämmelse i bevillningsförordningen,
besluta, att § 28 i sistsagda förordning skall erhålla
följande förändrade lydelse:

§ 28.

Till bevillningsberedningeus ordförande bör å landet häradsskrifvaren
och i stad vederbörande tjensteman inom mars månads utgång, vid
bot af tre kronor för hvarje Överskjutande dag, hafva aflemnat på mantalslängden
grundade och enligt härvid fogade formulär uppstälda längder,
för införande af den fastighetsvärdering, som kommer att af beredningen
föreslås. Dessutom böra, vid samma tillfälle, till beredningens
ordförande äflemnas tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden
öfver inkomstbevillningen, uti hvilken enligt bilagda formulär
uppgjorda längd beredningen införer alla de personer, som beredningen
anser skyldige att dylik bevillning erlägga. I stad böra beredningarne,
till dessa längders upprättande och kompletterande, åtnjuta nödigt biträde
af vederbörande uppbörds- eller annan dertill utsedd tjensteman.

I öfverensstämmelse med den för taxeringsmyndigheterna utfärdade
särskilda instruktion och under tillämpning af de i denna förordning
stadgade grunder åligger det beredningen att föreslå och uti förberörda
längder införa det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, för hvilket
bevillning skall inom beredningsdistriktet påföras hvarje skattskyldig;
och bör beredningen härvid följa den inom samma ort senast upprättade
mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma
blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad, jemte alla dertill hörande
uppgifter och handlingar, senast den 20 april tillställas ordföranden i
ortens bevillningsberedning.

Med anmälan om dessa beslut får Riksdagen, som till fyllande af
statsverkets behof för år 1895 åtagit sig en bevillning af fast egendom
samt af inkomst till belopp af 9,900,000 kronor och tillika beslutit,
att af detta belopp 5,000,000 kronor skola utgå enligt nu gällande bevillningsförordning,
tillkännagifva att Riksdagen stadfäst gällande förordning
om sådan bevillnings utgörande att,*med iakttagande af de i densamma
beslutade, här ofvan omförmälda ändringar, tjena till efterrättelse

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

för år 1895 och intill slutet af det år, under hvars lopp ny förordning
angående denna bevillning varder af Riksdagen faststäld; och får Riksdagen
anhålla, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utfärda allmän kungörelse
derom.

1 proposition af den 16 sistlidne januari har Eders Kongl. Maj:t
föreslagit Riksdagen att såsom bidrag till fyllande af statsverkets behof
för år 1895 bevilja en särskild tilläggsbevillning af 4,400,000 kronor att,
utan sammanblandning med bevillningen af fast egendom samt af inkomst,
på grund af nämnda års bevillningstaxering utgå med eu krona
för bevillningskrona å bevillningen af fast egendom samt af inkomst,
dock så att de, hvilka för inkomst äro taxerade till belopp, för hvilka
jemlikt § 11 mom. 1 i gällande bevillningsförordning lindring i bevillningen
eger rum, skola, då inkomsten icke uppgår till 1,200 kronor,
från tilläggsbevillningens utgörande vara befriade och, då inkomsten
uppgår till 1,200 kronor, men icke till 1,800 kronor, erlägga tilläggsbevillning
med endast 50 öre för bevillningskrona; börande denna tillläggsbevillning,
på enahanda sätt som bevillning af fast egendom samt
af inkomst, af vederbörande vid de under år 1896 infallande uppbördsstämmor
uppbäras samt i behörig ordning redovisas.

Riksdagen har icke ansett sig böra bifalla detta Eders Kongl. Maj:ts
förslag oförändradt, utan har beviljat en särskild tilläggsbevillning för
år 1895 af 4,900,000 kronor att utgå på sätt bilagda, af Riksdagen beslutade
förordning utvisar.

Med öfverlemnade af sistnämnda förordning får Riksdagen anhålla,
det täcktes Eders Kongl. Maj:t låta densamma till allmän efterrättelse
kungöra.

Stockolm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

5

Förordning

angående utgörande af en särskild tilläggsbevillning för är 1895.

Svenska Folkets vid lagtima riksmöte i Stockholm nu församlade
ombud göre veterligt, att Riksdagen såsom bidrag till fyllande af statsverkets
behof för år 1895 beviljat en särskild tilläggsbevillning af
4,900,000 kronor att, utan sammanblandning med bevillningen af fast
egendom samt af inkomst, på grund af nämnda års bevillningstaxering
utgå med en krona för bevillningskrona å bevillningen af fast egendom
samt af inkomst, dock så, att de, hvilka för inkomst äro taxerade
till belopp, för hvilka jemlikt § 11 mom. 1 i gällande bevillningsförordning
lindring i bevillningen eger rum, skola, då inkomsten understiger
800 kronor, från tilläggsbevillningens utgörande vara befriade; börande
denna tilläggsbevillning på enahanda sätt som bevillning af fast egendom
samt af inkomst af vederbörande vid de under år 1896 infallande uppbördsstämmor
uppbäras samt i behörig ordning redovisas.