Riksdagens Skrifvelse N:o 123

Riksdagsskrivelse 1897:123

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 123.

N:o 123.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.
Andra Kammaren den 20

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat.

(Statsutskottets memorial n:o 92.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1898 och intill dess ny statsreglering
vidtager, får Riksdagen härmed öfverlemna och dervid tillika anmäla,
att Riksdagen i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag beslutat,
att vid statsregleringen för nästkommande år de i Rikets Ständers
skrifvelse den 12 maj 1841 angifna grunder i afseende å dispositionen
af besparingarna å hufvudtitlarna fortfarande skola blifva gällande.

Stockholm den 20 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.