Riksdagens Skrifvelse N:o 124

Riksdagsskrivelse 1897:124

Riksdagens Skrifvelse N:o 124.

9

N:o 124.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897.
Andra Kammaren den 18

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens
styrelse och förvaltning.

(Bankoutskottets utlåtande n:is 6 och 14.)

Till Konungen.

Härjemte får Riksdagen öfverlemna det nu upprättade reglementet
för riksbankens styrelse och förvaltning, under anhållan att Eders Kongl.
Maj:t behagade låta kungöra de föreskrifter deruti, som för allmänheten
kunna vara af vigt att känna.

Stockholm den 18 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Riksd. Prof. 1897. 10 Samt. 1 Afd. 1 Band 32 Raft.

2