Riksdagens Skrifvelse N:o 126

Riksdagsskrivelse 1894:126

Riksdagens Skrifvelse N:o 126.

13

N:o 126.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
Andra Kammaren 11

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition n:o 44 med förslag till lag angående ändrad
lydelse af 9 kap. 4 § ärfdabalken, lag angående värdering
af död mans bo och lag angående ändrad lydelse af
1 § i förordningen angående särskilda protokoll öfver
lagfarter, inteckningar och andra ärenden den 16 juni 1875.

(Lagutskottets utlåtande n:o 56 och memorial n:o 73.)

Till Konungen.

Genom en den 21 sistlidne februari aflåten proposition har Eders
Kongl. Maj:t, jemlikt 87 § regeringsformen, föreslagit Riksdagen att antaga
propositionen bifogade förslag till lag angående ändrad lydelse af
9 kap. 4 § ärfdabalken, lag angående värdering af död mans bo och lag
angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående särskilda protokoll
öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden den 16 juni 1875.

Beträffande förslagen till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 §
ärfdabalken och lag angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående
särskilda protokoll öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden den
16 juni 1875 har Riksdagen ansett samma lagar icke böra träda i kraft
förr än den 1 januari 1895.

Riksdagen, som sålunda icke kunnat oförändrad godkänna Eders

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 126.

Kongl. Maj:ts proposition i förevarande delar, har följaktligen för sin del
antagit följande

Lag

angående ändrad lydelse af 9 kap. é § ärfdabalken.

Härigenom förordnas, att 9 kap. 4 § ärfdabalken skall erhålla följande
förändrade lydelse:

Nu är boet upptecknadt; då bör en afskrift af bouppteckningen hos
domaren ingifvas inom en månad derefter; men i häradsrätten vid nästa
ting. Är någon af arfvingarne omyndig eller utrikes stadd; varde ock
den rätt hos domaren intecknad, som omyndig eller utrikes vistande i
arfvet eger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1895.

samt

Lag

angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående särskilda
protokoll öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden

den 16 juni 1875.

Härigenom förordnas, att 1 § i förordningen angående särskilda
protokoll öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden den 16 juni
1875 skall erhålla följande förändrade lydelse:

öfver följande ärenden skola vid underrätt föras särskilda protokoll,
nemligen: ett öfver lagfarter med fång af fast egendom; ett öfver inteckningar
i sådan egendom; ett öfver äktenskapsförord; ett öfver förmyndares
tillsättande och entledigande samt ett öfver bouppteckningar,
testamenten, som vid domstolen bevakas, morgongåfvobref och afhandlingar
om lösöreköp. Uti lagfarts- och inteckningsprotokollen skall för
hvarje ärende å brädden tecknas namnet på den egendom, som lagfares
eller intecknas, samt uti öfriga protokollen för ärende, som angår inregistrering
af bouppteckning eller bevakning af testamente, den dödes
namn och för annat ärende namnet å den person, ärendet rörer.

Vid rådstufvurätt skall ock föras särskilt protokoll öfver förlagsinteckningar.
I det protokoll skall för hvarje ärende å brädden tecknas

Riksdagens Skrifvelse N:o 126. 15

förlagstagareris namn jemte uppgift om rörelsens beskaffenhet och orten,
hvarest den drifves.

Har nägotdera af de ärenden, nämnda äro, icke förevarit, varde det
i protokollet anmärkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1895.

Beträffande förslaget till lag angående värdering af död mans bo
har detsamma icke blifvit af Riksdagen antaget.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.