Riksdagens Skrifvelse N:o 127

Riksdagsskrivelse 1897:127

12

Riksdagens Skrifvelse N:o 127.

N:o 127.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.
Andra Kammaren den 20

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en
för år 1898 och sättet för anvisande af vissa anslagshelopp.

(Statsutskottets memorial n:o 90.)

Till Konungen.

l:o.

Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts i propositionen angående
statsverkets tillstånd och behof derom gjorda framställning har Riksdagen
beslutat,

att såsom tillgång vid statsregleringen för år 1898 må beräknas
och användas öfverskott å statsregleringarna för föregående år
14,229,000 kronor.

2:o.

Enligt hvad Riksdagen anmält i skrifvelse den 18 innevarande
månad har Riksdagen beslutat anläggning i enlighet med Eders Kongl.
Maj:ts förslag af en statsbana från Krylbo till Örebro samt till påbörjande
af denna bana för år 1898 anvisat 3,000,000 kronor.

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 127.

Då Riksdagen anser önskvärd!, att upplåning så vidt möjligt
undvikes, samt statsregleringen lemnar tillgång att å riksstaten uppföra
hela ifrågavarande belopp, har Riksdagen anvisat det till påbörjande
af en statsbana från Krylbo till Örebro beviljade anslag för år 1898,
3,000,000 kronor, å riksstaten för år 1898 utom hufvudtitlarne.

3:o.

Deremot är upplåning erforderlig för anskaffande af de för år
1898 beviljade 1,500,000 kronor af 1896 års fond till låneunderstöd
för enskilda jernvägar, och har Riksdagen till följd häraf anvisat
nämnda belopp till utgående från riksgäldskontoret, att enligt Eders
Kongl. Maj:ts disposition utbetalas, och bemyndigat riksgäldskontoret
att medelst försäljning af svenska statsobligationer i mån af behof
bereda erforderlig tillgång till samma belopps utbetalning.

4:o.

Eders Kongl. Maj:t har i statsverkspropositionen föreslagit, att
till förstärkande af statsverkets kassaförlagsfond måtte afsättas 105,700
kronor.

Äfven Riksdagen anser, att öfverskottet å den föreliggande statsregleringen
bör till statsverkets kassaförlagsfond afsättas. Det belopp,
som härför finnes disponibelt, utgör emellertid endast 36,300 kronor,
och har Riksdagen för den skull till förstärkande af statsverkets kassaförlagsfond
å riksstaten för år 1898 anvisat 36,300 kronor.

Stockholm den 20 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.

liih. till Riksd. Prof. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 82 Häft.

3