Riksdagens Skrifvelse N:o 129

Riksdagsskrivelse 1897:129

Riksdagens Skrifvelse N:o 129.

1

N:o 129.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.
Andra Kammaren den 19

Riksdagens skrifvelse till Fullmägtige i riksgäldskontor et angående
uppdrag att å Riksdagens vägnar utföra talan i en
rättegång.

Till Fullmägtige i riksgäldskontor!.

Sedan Joll. Adolf Thurgren hos Stockholms rådstufvurätt anhållit
om stämning å Riksdagen med påstående om åläggande för densamma
att utgifva i stämningsansökningen omförmäldt penningbelopp, samt
Riksdagen i anledning af denna ansökning stämts att, vid laga påföljd,
infinna sig vid nämnda rådstufvurätt^ tredje afdelning tisdagen den
1 juni 1897 klockan ett på dagen, har Riksdagen velat härigenom åt
Eder uppdraga att sjelfva eller genom ombud vid vederbörlig domstol
å Riksdagens vägnar utföra och fullfölja den svarandetalan, som af
ifrågavarande, härhos i afskrift bifogade stämning föranledes.

Stockholm den 19 maj 1897.

Bih. till Riksd. Prot. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 34 Höft. (N:o 129.)