Riksdagens Skrifvelse N:o 12

Riksdagsskrivelse 1894:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12.

29

N:o 12.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1894.
Andra Kammaren den 21

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts

Genom en den 2 sistlidne februari till Riksdagen aflåten proposition
har Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att antaga ett af
kyrkomötet för dess del godkändt förslag till lag angående ändring i
gällande stadganden om tillsättnig af organist- och klockarebefattningar.

Denna proposition har blifvit af Riksdagen bifallen, hvilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Stockholm den 21 mars 1894.

proposition med förslag till lag angående ändring i gäl -

befattningar.

lande stadganden

om tillsättning af organist- och klockare -

(Lagutskottets utlåtande n:o 18.)

Till Konungen.

Med undersåtlig vördnad.

t f

C

I