Riksdagens Skrifvelse N:o 17

Riksdagsskrivelse 1894:17

40

Riksdagens Skrifvelse N:o 17.

N:o 17.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1894.
Andra Kammaren den 7

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående beredande af lånemedel till utveckling
af statens telefonväsende.

(Statsutskottets utlåtande n:o 26.)

Till Konungen.

I proposition af den 26 sistlidne januari har Eders Kongl. Maj:t
föreslagit Riksdagen bemyndiga riksgäldskontor att tillhandahålla
telegrafstyrelsen, för fortsatt utveckling af statens telefonväsende, ett
lånebelopp af sjuhundrafemtiotusen kronor att, i mån af behof och
sedan detta för hvarje gång blifvit af Eders Kongl. Maj:t pröfvadt,
af telegrafstyrelsen i riksgäldskontor lyftas och jemte ränta, motsvarande
den ränteutgift, som genom berörda belopps öfverlemnande
till telegrafstyrelsen riksgäldskontoret förorsakas, inom tolf år från

41

Riksdagens Skrifvelse N:o 17.

första lyftningsdagen återgäldas medelst afbetalningar, i den mån telegrafverkets
medel dertill lemna tillgång, dock så att dylika afbetalniugar
böra en månad förut af telegrafstyrelsen för riksgäldskontoret
tillkännagifvas.

Denna Eders Kongl. Maj:ts framställning har Riksdagen bifallit.
Stockholm den 7 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.

v

Bih. till Riksd. Prof. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 1 Haft.

G