Riksdagens Skrifvelse N:o 24

Riksdagsskrivelse 1894:24

Riksdagens Skrifvelse N:o 24,

51

tf:o 24.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894.
Andra Kammaren den 7

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning ]af Kongl. Maj:ts
proposition angående upplåtelse å Grängesbergs graf skog
af mark till begrafningsplats m. m.

(Statsutskottets utlåtande n:o 15.)

Till Konungen.

Med åberopande af bilagdt utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden
den 30 november nästlidet år, har Eders Kongl. Maj:t i en
samma dag till Riksdagen aflåten proposition föreslagit Riksdagen att
medgifva,

dels att från Grängesbergs grufskog måtte, efter af skogsförvaltningen
på vederbörandes bekostnad verkstäld utstakning, till begrafningsplats,
till plats för bostadslägenhet för en polisman m. m. samt till
tomt för skolhus för alltid upplåtas tre särskilda områden om femtio ar
hvardera, mot afgäld för hvarje område af 1 hektoliter 59 liter spanrnål,
''/s råg och 2/3 hafre, att efter medelmarkegångspris årligen utgöras,
samt under vilkor i öfrigt, att den å ifrågavarande områden nu befintliga
ståndskog skulle för grufskogen tillgodogöras, och motsvarande
besparing å årshygget innehållas, samt att erforderligt stängsel kring
ifrågakomna områden skulle af vederbörande uppsättas och underhållas,

52

Riksdagens Skrifvelse N:o 24.

dels att de årliga afgälderna måtte få användas på enahanda sätt,
som enligt kongl. förordningen angående förvaltningen af statens till bergshandteringens
understöd anslagna skogar den 30 maj 1873 vore stadgadt
i afseende på de medel, som inflöte genom försäljning af virke
från dylika skogar.

Riksdagen har emot hvad Eders Kongl. Maj:t i förevarande afseende
föreslagit icke haft annat att erinra, än att, då fråga här är om
upplåtelse af mark mot årlig afgäld och särskilda vilkor i öfrig!, det
synts Riksdagen lämpligt, att medgifvandet till sådan upplåtelse äfven
innefattar bestämd uppgift å de personer eller myndigheter, till hvilka
upplåtelsen skall ske, och hvilka, för så vidt af statsrådsprotokollet
framgår, äro beträffande de till begrafningsplats och till plats för bostadslägenhet
för en polisman m. in. afsedda två områden grufegarne i
Grängesberg och nyttjanderättsinnehafvare af Grängesbergs grufskog
samt i fråga om det tredje området Grangärde församling.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har alltså på det
sätt bifallits, att Riksdagen medgifvit, att från Grängesbergs grufskog
må, efter af skogsförvaltningen på vederbörandes bekostnad verkstäld
utstakning, för alltid upplåtas dels åt grufegarne i Grängesberg och nyttjanderättshafvarne
af Grängesbergs grufskog till begrafningsplats och
till plats för bostadslägenhet för en polisman m. m. två särskilda områden
om femtio ar hvartdera, samt dels åt Grangärde församling till
tomt för skolhus ett område, likaledes å femtio ar, mot afgäld för hvarje
område af 1 hektoliter 59 liter spanmål, V3 råg och 2/3 hafre, att efter
medelmarkegångspris årligen utgöras, samt under vilkor i öfrig!, att
den å ifrågavarande områden nu befintliga ståndskog skall för grufskogen
tillgodogöras, och motsvarande besparing å årshygget innehållas,
samt att erforderligt stängsel kring ifrågakomma områden af vederbörande
uppsättes och underhålla; äfvensom att de årliga afgälderna
må användas på enahanda sätt, som enligt kongl. förordningen angående
förvaltningen af statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar
den 30 maj 1873 är stadgadt i afseende på de medel, som inflyta
genom försäljning af virke från dylika skogar.

Stockholm den 7 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.