Riksdagens Skrifvelse N:o 26

Riksdagsskrivelse 1894:26

Riksdagens Skrifvelse N:o 26.

55

N:o 26.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 april 1894.
Andra Kammaren den 7

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående gränsreglering emellan den citadellet
i Landskrona tillhöriga mark och Landskrona stad.

(Statsutskottets utlåtande n:o 17.)

Till Konungen.

Under åberopande af bilagdt statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden
den 30 december nästlidet år, bar Eders Kongl. Maj:t uti en
samma dag aflåten'' proposition föreslagit Riksdagen att medgifva,

att ett af Landskrona stad för dess del antaget förslag till öfverenskommelse
rörande reglering af gränsen mellan kronans och stadens
mark invid citadellet derstädes finge jemväl å kronans sida antagas.

Hvad Eders Kongl. Maj:t i förevarande hänseende föreslagit har
af Riksdagen bifallits.

Stockholm den 7 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.