Riksdagens Skrifvelse N:o 31

Riksdagsskrivelse 1894:31

Riksdagens Skrifvelse N:o 31.

1

N:o 31.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 april 1894.

— — — — Andra Kammaren den 11 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande

anslagen till sjöförsvaret.

(Statsutskottets utlåtande n:o 6.)

Till Konungen.

Vid riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret,

hafva vid innevarande riksdag ifrågakommit de förändringar,

som här nedan omförmälas.

Ordinarie anslag.

Aflöning för flottans corpser och stater samt till Karlskrona

artillericorps.

l:o. I Eders Kong! Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd

och behof har Eders Kong! Maj:t föreslagit Riksdagen att, för

uppsättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida