Riksdagens Skrifvelse N:o 37

Riksdagsskrivelse 1894:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37.

3

N:o 37.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 april 1894.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anhållan om utredning
af frågorna om frilagersinstitutionens införande samt
om frihamnsanläggningar i Sverige.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 5 samt memorial n:o 11.)

Till Konungen.

Med anledning af eu lios Riksdagen gjord framställning om vidtagande
af åtgärd i syfte af dels frilagersinstitutionens införande här i
landet, dels ock utredning af frågan om inrättande af en svensk frihamn,
får Riksdagen, som funnit en närmare utredning af frågan om frilagersinstitutionens
lämplighet för våra förhållanden påkallad, och som derjemte
ansett, att de företag, hvilka för närvarande äro under utförande i våra
grannländer Danmark och Tyskland i ändamål att omgestalta handelsförhållandena
vid Östersjön, mana till öfvervägande, huru med hänsyn till
de sålunda motsedda förändrade förhållandena Sverige bör förhålla sig för
att vederbörligen tillgodose sina intressen, härmed anhålla, att Eders Kongl.
Maj:t måtte låta utreda, om och under hvilka vilkor frilagersinstitutionen
lämpligen skulle kunna, utan uppoffringar för statsverket, här i landet in -

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 37.

föras, samt derefter till Riksdagen inkomma med de förslag till lagstiftningsåtgärder,
hvartill utredningen kan gifva anledning, äfvensom att Eders
Kongl. Maj:t ville låta verkställa utredning rörande möjligheten och lämpligheten
af frihamnsanläggningar i Sverige.

Stockholm den 17 april 1894.

Med undersåtlig vördnad.