Riksdagens Skrifvelse. N:o 39

Riksdagsskrivelse 1894:39

Riksdagens Skrifvelse. N:o 39.

7

N:o 39.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1894.
''* Andra Kammaren den 21

Riksdagens skrifvelse till. fullrnägtige i riksbanken, angående årligt
understöd åt arbetsförmannen C. F. Björklunds och
arbetaren C. G. Janssons enkor och barn.

(Sammansätta stats- och bankontskottets memorial n:o 5.)

Till fullrnägtige i riksbanken.

Med anledning af den af Eder och fullrnägtige i riksgäldskontor
i skrifvelse den 23 sistlidne februari till sammansatta stats- och bankoutskottet
gjorda framställning bar Riksdagen beslutat, att fullrnägtige i
riksbanken skola ega att af riksbankens medel låta utbetala följande årliga
understödsbelopp, nemligen

a) till förmannen Carl Fredrik Björklunds enka Anna Maria Olivia
Arlén 300 kronor under hennes återstående lifstid, så länge hon lefver
ogift, samt till hvart och ett af makarnes barn till fylda femton år 50
kronor, och

b) till arbetaren Carl Gustaf Janssons enka Johanna Karolina Bernhardina
Westring 200 kronor likaledes under hennes återstående lifstid,
så länge hon lefver ogift, samt till deras son 50 kronor, till dess han fylt
femton år.

Stockholm den 21 april 1894.