Riksdagens Skrifvelse N:o 40

Riksdagsskrivelse 1894:40

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 40.

N:o 40.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1894.
* Andra Kammaren den 21

Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, angående
årligt understöd åt arbetsförmannen C. F. Björklunds
och arbetaren C. G. .Janssons enkor och barn.

(Sammansätta stats- och bankoutskottets memorial n:o 5.)

Till fullmägtige i riksgäldskontoret.

Med anledning af den af Eder och fullmägtige i riksbanken i skrifvelse
den 23 sistlidne februari till sammansatta stats- och bankoutskottet
gjorda framställning har Riksdagen beslutat, att fullmägtige i riksbanken
skola ega att af riksbankens medel låta utbetala följande årliga understödsbelopp,
nemligen

a) till förmannen Carl Fredrik Björklunds enka Anna Maria Olivia
Arlén 300 kronor under hennes återstående lifstid, så länge hon lefver
ogift, samt till hvart och ett af makarnes barn till fylda femton år 50
kronor, och

b) till arbetaren Carl Gustaf Janssons enka Johanna Karolina Bernhardina
Westring 200 kronor likaledes under hennes återstående lifstid,
så Jänge hon lefver ogift, samt till deras son 50 kronor, till dess han fylt.
femton år.

Stockholm den 21 april 1894.