Riksdagens Skrifvelse N:o 47

Riksdagsskrivelse 1896:47

Riksdagens Skrifvelse N:o 47.

1

N:o 47.

Uppläst och godkänd hos Riksdagens Första Kammare den 15 maj 1896.

— — — — — Andra Kammare den 15 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande

anslagen till ecklesiastikdepartementet.

(Statsutskottets utlåtanden n:is 9, 9 a, 52, 65, 69 och 70 samt memorial n:is 40 och 78.)

Till Konungen.

Med afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde

hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet, får Riksdagen

för Eders Kongl. Magt anmäla följande beslut.

Ordinarie anslag.

Domkapitlens expeditioner.

l:o) 1 den till Riksdagen den 16 januari innevarande år aflåtna

proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida