Riksdagens Skrifvelse N:o 48

Riksdagsskrivelse 1896:48

Riksdagens Skrifvelse N:o 48.

1

N:o 48.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896.

— — — — Andra Kammaren — 15 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens nionde hufvudtitél, omfattande anslagen

till pensions- och indragning sstaterna.

(Statsutskottets utlåtande n:o 10 och memorial n:o 33).

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel,

innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna, får Riksdagen

för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Pensionsstaten.

l:o. Eders Kongl. Maj:t har i propositionen angående statsverkets tillstånd

och behof föreslagit, att förslagsanslaget till pensionering af flottans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida