Riksdagens Skrifvelse N:o 52

Riksdagsskrivelse 1894:52

Riksdagens Skrifvelse N:o 52.

>9

N:o 52.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894.
Andra Kammaren den 2

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majis
proposition n:o 28 med förslag till lag om enskild själavård
m. m.

(Lagutskottets utlåtande n:o 27).

Till Konungen.

Genom en den 30 sistlidne december aflåten proposition har Eders
Kongl. Maj:t, jemlikt 87 § regeringsformen, föreslagit Riksdagen, att antaga
étt propositionen bilagdt, af kyrkomötet för dess del godkändt förslag
till lag om enskild själavård, konfirmation och Herrens heliga nattvard
samt till lag angående jordfästning. , ,Y . ;

Riksdagen har antagit förslaget till lag angående jordfästning,
men icke bifallit förslaget till lag om enskild själavård, konfirmation
och Herrens heliga nattvard.

Stockholm den 2 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

. 111

. T-r

hr.

r. !

i V ? I

Bill. till lliksd. Prof. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 12 Höft.

2