Riksdagens Skrifvelse N:o 74

Riksdagsskrivelse 1897:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

1

N:o 74.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren dén 18 maj 1897.

— — — — Andra Kammaren den 18 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af

utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande

anslagen till landtförsvaret.

(Statsutskottets utlåtande n:o 5 samt memorial nås 32, 35, 86 och 87.)

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde

hufvudtitel, innefattande anslagen till landtförsvarsdepartementet, får Riksdagen

för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Ordinarie anslag.

Generalstaben och Intendenturcorpsen.

l:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, under förutsättning

af bifall till hvad Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida