Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

1

N:o 74.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren dén 18 maj 1897.
— — — — Andra Kammaren den 18 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af
utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande
anslagen till landtförsvaret.

(Statsutskottets utlåtande n:o 5 samt memorial nås 32, 35, 86 och 87.)

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde
hufvudtitel, innefattande anslagen till landtförsvarsdepartementet, får Riksdagen
för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Ordinarie anslag.

Generalstaben och Intendenturcorpsen.

l:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, under förutsättning
af bifall till hvad Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen
under punkt 3:o af denna hufvudtitel föreslagit, medgifva, att vid nuvarande
krigsarkivariens afgång måtte indragas de å generalstabens
stat för en krigsarkivarie uppförda löneförmåner, 4,000 kronor jemte
två ålderstillägg, samt det för en amanuens der uppförda arfvode,
1,800 kronor, men deremot å samma stat uppföras följande arfvoden:

till en krigsarkivarie ............................................................... kronor 2,500: —

» » bibliotekarie................................................................. » 1,000: —

» » aktuarie ....................................................................... » 800: —

Bih. till Riksd. Prot. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Rand. 13 Haft. (N:o 74). 1

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

samt att, vid bifall härtill, minska anslaget till generalstaben, nu
251,000 kronor, med 1,500 kronor till 249,500 kronor.

I nämnda punkten 3:o af denna hufvudtitel har Eders Ivongl. Maj:t
rörande anslaget till intendenturcorpsen föreslagit Riksdagen att medgifva,
att, för tillgodoseende af behofvet af redogörare vid generalstaben,
å intendenturcorpsens stat måtte uppföras aflöning för ytterligare
en intendent af andra klassen med tillhopa 2,895 kronor, äfvensom att
den till tjenstgöring vid generalstaben placerade intendenten måtte
åtnjuta inqvarteringsersättning i likhet med hvad som vore medgifvet
de intendenter, som vore placerade å truppförband, der dylik förmån
af befälet åtnjötes,

samt att, vid bifall härtill, öka anslaget till intendenturcorpsen, nu
356,179 kronor, med 2,895 kronor till 359,074 kronor.

Till följd af kamrarnes skiljaktiga beslut öfver Eders Kongl. Maj:ts
förslag beträffande förändring i generalstabens och intendenturcorpsens
stater har denna fråga förfallit, och har Riksdagen i 1898 års riksstat
uppfört anslagen till generalstaben och intendenturcorpsen med oförändrade
belopp, det förra med 251,000 kronor och det senare med
356,179 kronor.

Aflöning och rekrytering m. m.

2:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att medgifva, att
samtliga trumpetare af manskapsklassen vid Svea, Göta, Norrlands och
Vendes trängbataljoner måtte få hållas i tjenstgöring under hela året,
samt att, vid bifall härtill, öka anslaget till aflöning och rekrytering
m. in., nu 8,495,500 kronor, med 966 kronor till 8,496,466 kronor.

Om än vid tiden för inspektörens för trängen i statsrådsprotokollet
omförmälda framställning till Eders Kongl. Maj:t. om förlängd tjenstgöring
för ifrågavarande 8 trumpetare må hafva yppat sig någon svårighet
att hålla trumpetarebeställningarna vid trängen besatta, så torde
åtminstone för närvarande denna svårighet icke göra sig så känbar, i
det att, enligt hvad Riksdagen inhemtat, den 1 januari 1897 ingen af
samtliga trumpetarebeställningar vid trängen var vakant. Med anledning
häraf och då Riksdagen icke heller är öfvertygad om lämpligheten
att draga samtliga dessa beställningsmän under hela deras anvärlningstid
från sysselsättningar, till hvilka do efter denna tids slut af brist på
fallenhet för trumpetareyrket eller af annan anledning måhända måste
återgå, har Riksdagen icke bifallit Eders Kongl. Maj:ts förevarande
framställning.

3

Riksdagens Skrifvelse N:o 7é.

Riksdagen, som, på sätt i punkt 7:o här nedan meddelas, i enlighet
med denna sin uppfattning afslagit jemväl Eders Kongl. Maj:ts der omförmälda
framställning om ökning af anslaget till arméns munderingsutrustning,
har följaktligen i riksstaten för år 1898 uppfört anslaget
till aflöning och rekrytering m. in. med oförändradt belopp af 8,495,500
kronor. ,

Ersättning åt vissa löntagare i följd af arméns omorganisation.

3:o. I enlighet med Eders Kongl. Majits derom gjorda framställning
har Riksdagen minskat anslaget till ersättning åt vissa löntagare
i följd af arméns omorganisation, nu 56,822 kronor, med 3,313 kronor
till ett jemnadt belopp af 53,500 kronor.

Resestipendier till artilleri- och ingeniörofficerare.

4:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, för beredande
af medel till två resestipendier för artilleriofficerare, hvardera
stipendiet å 2,000 kronor årligen, öka anslaget till resestipendier till
artilleri- och ingeniörofficerare, nu 6,000 kronor, med 1,000 kronor till
7,000 kronor.

Af ifrågavarande anslag, nu 6,000 kronor, äro 3,000 kronor afsedda
att utgå till ett resestipendium åt artilleriofficerare och enahanda
belopp till reseunderstöd åt officerare vid fortifikationen.

Med hänsyn till artillerivapnets betydliga tillväxt under de senare
åren har Riksdagen funnit något ökade medel lämpligen böra beredas
för att sätta artilleriofficerare i tillfälle att vinna kännedom om detta
vapens utveckling i andra länder, hvadan Riksdagen bifallit Eders
Kong]. Maj:ts förevarande framställning. Dervid har Riksdagen dock
velat uttala, att det synes Riksdagen önskligt, att den tid, hvarunder
stipendiaten skulle vara skyldig att vistas utrikes, om möjligt icke, till
följd af stipendiebeloppets nedsättning från 3,000 till 2,000 kronor,
minskas i den betydande grad, som enligt statsrådsprotokollet ifrågasatts.

Riksdagen har alltså, för beredande af medel till två resestipendier
åt artilleriofficerare, hvardera stipendiet å 2,000 kronor, ökat anslaget
till resestipendier till artilleri- och ingeniörofficerare, nu 6,000 kronor,
med 1,000 kronor till 7,000 kronor.

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Krigshögskolor.

5:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, med godkännande
af de för krigshögskolan samt för artilleri- och ingeniörhögskolan
upprättade, i statsrådsprotokollet omförmälda nya stater, öka
anslaget till krigshögskolor, nu 66,507 kronor, med 1,353 kronor till
67,860 kronor.

Beträffande ifrågavarande anslag har Riksdagen velat omförmäla,
att vid 1896 års riksdag motion väcktes, att Riksdagen skulle, i det
syfte som i motionen anfördes, anhålla, att Eders Kongl. Maj:t måtte
framlägga förslag till nya stater ej mindre för krigshögskolorna än
äfven för krigsskolan å Karlberg. Med anledning af berörda motion
yttrade statsutskottet vid nämnda riksdag bland annat, att utskottet
i likhet med motionären funnit staterna för de tre skolorna
förete väsentliga skiljaktigheter i motsvarande delar och att, särskildt
hvad krigsskolans stat vidkomme, densamma icke längre lämpade sig
för de förhållanden, som derstädes på senare tiden inträdt, men att då
utskottet vore förvissadt, att Eders Kongl. Maj:t redan hade sin uppmärksamhet
fäst på dessa frågor och icke torde underlåta att för Riksdagen
framlägga de förslag, hvartill omständigheterna kunde föranleda,
utskottet icke trott det vara erforderligt, att Riksdagen då afläte skrifvelse
i detta ämne till Eders Kongl. Maj:t.

Eders Kongl. Maj:t har nu framlagt nya stater endast för de två
krigshögskolorna. Emellan dessa stater, sådana de nu föreligga, qvarstå
visserligen skiljaktigheter i motsvarande delar, men då dessa skiljaktigheter
väsentligen bero på det olika undervisningssättet vid dessa
skolor, har Riksdagen af denna anledning icke trott hinder böra möta
mot godkännande af berörda stater, helst deraf icke betingas någon

nämnvärd ökning i anslaget till krigshögskolor. Deremot och då ny

stat för krigsskolan å Karlberg icke tillika framlagts och Riksdagen
delar 1896 års statsutskotts uppfattning om behöfligheten af en omreglering
af den för krigsskolan gällande staten, hvilken icke längre

kan anses lämpa sig för de förhållanden, som derstädes på senare

tiden inträdt, har Riksdagen, som föreställer sig, att en sådan omreglering
skulle leda till besparing för statsverket, ansett sig böra hos Eders
Kongl. Maj: t anhålla, det Eders Kongl. Maj:t täcktes, så snart ske kan,
förelägga Riksdagen ny stat för krigsskolan å Karlberg, hvarom Riksdagen;,
jemväl gör hemställan under punkt 14:o angående öfriga ordinarie"
anslag, bland hvilka anslaget till krigsskolan förekommer.

5

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Riksdagen hav derför, med godkännande af de vid denna skrifvelse
fogade nya stater för krigshögskolan samt artilleri- och ingeniörhögskolan
(bil. litt. a och b), ökat anslaget till krigshögskolor, nu 66,507
kronor, med 1,353 kronor till 67,860 kronor.

Arméns byggnader och kommendantskapsutgifter samt fortifikationens

öfningar och materiel.

6:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att öka anslaget
till arméns byggnader och kommendantskapsutgifter samt fortifikationens
öfningar och materiel, nu 405,282 kronor, med 75,000 kronor till 480,282
kronor.

Eder Kongl. Maj:ts förevarande framställning, i hvad densamma
innebär ökning af detta anslag med det för underhåll af de i följd af
den förbättrade härordningen erforderliga nya kasernetablissementen behöfliga
belopp af 35,000 kronor, har Riksdagen af den utredning, statsrådsprotokollet
innehåller, funnit påkallad. Beträffande åter den föreslagna
ökningen i öfrig! eller med 40,000 kronor, afsedda för underhåll
af äldre byggnader, har Riksdagen icke ansett skäl bifalla densamma i
vidare mån än att med hänsyn till att, såsom i statsrådsprotokollet erinras,
under senare åren åtskilliga nya fästningsverk tillkommit, hvilkas underhåll
skall med detta anslag bestridas, öka anslaget med 9,718 kronor,
hvarigenom anslagets belopp blefve afjemnadt till 450,000 kronor. Riksdagen
har derför på det sätt bifallit Eders Kongl. Maj:ts förevarande
framställning, att anslaget till arméns byggnader och kommendantskapsutgifter
samt fortifikationens öfningar och materiel, nu 405,282 kronor,
ökats med 44,718 kronor till 450,000 kronor.

Arméns munderingsutrustning.

7:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, vid bifall
till Plders Kong]. Maj:ts under punkt 2:o af denna hufvudtitel gjorda,
i punkt 2 af denna skrifvelse omförmälda framställning, öka anslaget
till arméns munderingsutrustning, nu 1,939,191 kronor, med 845 kronor
till 1,940,036 kronor.

Såsom Riksdagen i berörda punkt af denna skrifvelse anfört, har
Riksdagen afslagit Eders Kongl. Maj:ts förevarande förslag om ökning
af anslaget till arméns munderingsutrustning och i 1898 års riksstat
uppfört detta anslag, nu 1,939,191 kronor, med oförändradt belopp.

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Arméns kasernutredning samt ved, ljus och vatten för den
garnisonerade armén.

8:o. Eders Kong!. Maj:t har föreslagit Riksdagen att öka anslaget
till arméns kasernutredning samt ved, ljus och vatten för den''garnisonerade
armén, nu 244,117 kronor, med 7,000 kronor till 251,117 kronor.

Då den föreslagna ökningen af detta anslag är betingad deraf, att
lifgardets till häst nya kasern kräfver större kostnader för uppvärmning
och belysning än dess nuvarande, har Riksdagen ökat anslaget till
arméns kasernutredning samt ved, ljus och vatten för den garnisonerade
armén, nu 244,117 kronor, med 7,000 kronor till 251,117 kronor.

Lindring i rustnings- och roteringsbesvären.

9:o. Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning
har Riksdagen, för beredande af ytterligare tio procent lindring i
rustnings- och roteringsbesvären, ökat anslaget till lindring i rustningsoch
roteringsbesvären, nu 1,995,200 kronor, med 332,500 kronor till
2,327,700 kronor.

Omorganisation af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland.

10:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att öka anslaget
till omorganisation af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland, nu
1,688,614 kronor, med dels 42,000 kronor och dels 1,469 kronor till
1,732,083 kronor, äfvensom, vid bifall härtill, medgifva, att Eders Kongl.
Maj: t måtte så ändra gällande stater för skånska husar- och dragonregementena
samt Norrlands dragonregemente, att i dessa stater till
kommenderingstillägg uppföres, i hvar och en af de båda förstnämnda
staterna, i stället för 188 kronor, 727 kronor och i den sistnämnda
staten, i stället för 99 kronor, 490 kronor.

Eders Kong]. Maj:ts förevarande framställning, så vidt den afser
ökning af detta anslag med 42,000 kronor, motsvarar af Eders Kongl.
Maj:t föreslagen minskning med 42,000 kronor i anslaget till »fortgående
vakanssättning af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland», hvarom
Riksdagen i nästföljande punkt af denna skrifvelse meddelar yttrande.

7

Riksdagens skrifvelse N:o 74.

Riksdagen, som icke haft något att erinra mot Eders Kongl. Maj:ts
förevarande framställning i öfrigt, har ökat anslaget till omorganisation
af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland med 42,000 kronor för omorganisationens
bedrifvande; samt för beredande af kommenderingstillägg
till beställningsmän vid nämnda kavalleri, ökat omförmälda anslag
med 1,469 kronor, äfvensom medgifvit, att Eders Kongl Maj:t må så
ändra gällande stater för skånska husar- och dragonregementena samt
Norrlands dragonregemente, att i dessa stater till kommenderingstillägg
uppföras, i hvar och en af de båda förstnämnda staterna, i stället för
188 kronor, 727 kronor och i den sistnämnda staten, i stället för 99
kronor, 490 kronor, i följd hvaraf anslaget till omorganisation af indelta
kavalleriet i Skåne och Norrland, nu 1,688,614 kronor, ökats med sammanlagdt
43,469 kronor eller alltså till 1,732,083 kronor.

Fortgående vakanssättning af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland.

ll:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att, vid bifall
till Eders Kongl. Maj:ts i nästföregående punkt af omförmälda förslag
om ökning af anslaget till omorganisation af indelta kavalleriet i Skåne
och Norrland, minska anslaget till fortgående vakanssättning af indelta
kavalleriet i Skåne och Norrland, nu 345,000 kronor, med 42,000 kronor
till 303,000 kronor.

Riksdagen, som, enligt hvad i nästföregående punkt anmälts, beslutat
öka förstnämnda anslag med 42,000 kronor, har med bifall till Eders
Kongl. Maj:ts framställning minskat anslaget till fortgående vakanssättning
af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland, nu 345,000 kronor,
med 42,000 kronor till 303,000 kronor.

Disciplinkompaniet.

12:o. I enlighet med Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning,
har Riksdagen ur riksstaten uteslutit anslaget till disciplinkompaniet,
nu 29,600 kronor.

13:o. Inom Riksdagen har i särskilda motioner föreslagits:
dels, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Eders Kongl. Maj:t hemställa,
det Ifders Kongl. Maj:t täcktes genom sin arméförvaltning, och så vidt

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 7å.

möjligt redan till innevarande års regementsmöten, genom entreprenör
låta anskaffa hästskor till hvarje kavalleriregemente, vid livilket skoningskostnaden
utgjorde mera än 1 krona 25 öre för 4 stycken underlagda
skor;

dels ock att Riksdagen ville för sin del besluta ändring i kongl.
förordningen den 19 juni 1885 angående öfverflyttning på statsverket
af anskaffningen och underhållet af beklädnads-, bevärings-, remtygssamt
häst- och sadelmunderingspersedlarna vid rusthållskavalleriet, hvarigenom
föreskrift lemnades, som ålade staten skyldighet att bekosta
hästskor, söm och broddar, hvilka anskaffas för nummerhäst under
dennes tjenstgöring vid regementet eller eljest vid militära öfningar,
äfvensom att Riksdagen ville, till bestridande af de genom sådan ändring
för staten uppkommande utgifter, anvisa ett belopp af 5,500
kronor årligen.

Till stöd för förstberörda förslag har anförts att, då det rådde
stor olikhet i kostnaden för skoningen af hästarna vid de olika kavalleriregementena
— så att då vid ett regemente kostnaden för skoningen
af en häst uppginge till cirka 1 krona per gång, belöpte den
sig vid ett annat till 2 kronor 50 öre, hvilket sökt visas med intyg
och räkningar, bifogade motionen — det vore tydligt nog, att en stor
oegentlighet förelåge, så mycket mera anmärkningsvärd, som de jemförda
regementena vore förlagda inom samma område, men borde kostnaden
för ifrågavarande ändamål vara densamma vid de olika kavalleriregementena.

Beträffande sistnämnda förslag har i motionen anförts, att staten
enligt den åberopade förordningen under vissa vilkor öfvertagit den
rusthållarne vid indelta rusthållskavalleriet åliggande skyldigheten att
anskaffa och underhålla häst- och sadelmunderings- m. fl. persedlar vid
nämnda kavalleri.

Till dessa persedlar hörde emellertid jemväl hästskor, söm och
broddar, som för nummerhäst anskaffades under dennes tjenstgöring
vid militära öfningar, och funnes stöd derför i äldre författningar i
ämnet.

Så t. ex. hade § 6 af kongl. förordningen den 11 maj 1795 angående
indelade ryttares och dragoners beklädnad, beväring och utredning
följande lydelse: »Allt det, som icke af Kongl. Maj:t och
Kronan eller ryttarne och dragonerna, enligt hvad här ofvan tydligen
är utstakadt, anskaffas, det påkosta och anskaffa rusthållarne sjelfva i
en sådan ordning, att följande mindre munderingspersedlar, nemligen
skinulifstycken — — — hästeskor och söm, får vid hvart och ett rust -

9

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

håll efter egen beqvämlighet beställas och anskaffas.» Och i kongl.
brefvet den 2 november 1833 till kongl. krigskollegium angående
reglemente för Uplands läns rusthållares beklädnadsfond sades i § 3
uttryckligen, att till de så kallade mindre munderingspersedlarne hörde
jemväl hästskor och söm.

Emellertid hade Eders Kongl. Maj:t i utslag den 18 december 1896
i särskild! mål förklarat, att »hästskor, söm och broddar icke ingått
bland de hästutredningspersedlar vid indelta kavalleriet, hvilkas anskaffning
och underhåll numera af kronan öfvertagits».

Efter detta utslag hade man anledning antaga, att rusthållarne
vid indelta kavalleriet fortfarande vore lagligen underkastade åliggandet
att utan ersättning utgöra nämnda del af rustningsbesväret, hvilket
emellertid icke syntes öfverensstämma med den princip, som gjort sig
gällande i författningarna om lindring i rustnings- och roteringsbesväret,
nemligen att nämnda besvär icke vidare i någon mån skulle åligga
enbart den dermed förut betungade jorden.

Då det i sistnämnda motion påpekade förhållande synes Riksdagen
förtjent af uppmärksamhet, och den utgift, som skulle drabba statsverket
genom rusthållets befriande från ifrågavarande skoningskostnad
måste anses vara af ringa betydelse, har Riksdagen, som icke funnit
lämpligt att Riksdagen för ändamålet anslår medel, innan frågan blifvit
allsidigt utredd, ansett motionen böra föranleda Riksdagen att hos Eders
Kongl. Maj:t anhålla om vidtagande af sådan inredning och framläggande
af det förslag, som deraf kan påkallas. Och har Riksdagen med
anledning af det förstnämnda förslaget ansett sig böra hos Eders Kongl.
Mäj:t anhålla, det Eders Kongl. Maj:t vid sådan utredning jemväl täcktes
taga i öfvervägande, huruvida, på sätt antydts, kostnaderna för skoning
af kavalleriets hästar må kunna genom förändrad anordning af
denna angelägenhet i allmänhet nedbringas.

Riksdagen vill derför anhålla, det Eders Kongl. Maj:t täcktes taga
i öfvervägande, huruvida icke rusthållares kostnad för skoning af nummerhäst
under tjenstgöring må kunna af statsverket öfvertagas äfvensom
huruvida kostnaderna för skoning af kavalleriets hästar må kunna
genom förändrad anordning af denna angelägenhet i allmänhet nedbringas.

Öfriga ordinarie anslag.

14:o. Beträffande öfriga här ofvan ej omnämnda ordinarie anslag
under denna hufvudtitel har icke föreslagits någon förändring; och
Dih. till Riksd. Prot. 1337''. 10 Sand. 1 A/il. 1 Hand. 13 lliift. 2

10

Riksdagens Skrifvelse N:o 74,

får Riksdagen, under hänvisning till hvad Riksdagen här ofvan under
punkt 5:o anfört rörande staten för krigsskolan, anmäla, att Riksdagen
i 1898 års riksstat upptagit samtliga de ordinarie anslagen under denna
hufvudtitel, i hvilka förändring icke här ofvan blifvit anmäld, till oförändrade
belopp; dock att anslaget till skrifmaterialier och expenser,
ved m. m. för departementets afdelning af Eders Kongl. Maj:ts kansli
för jemnande af hufvudtitelns slutsumma minskats med 53 kronor eller
till 5,985 kronor.

1 sammanhang härmed får Riksdagen anhålla, det Eders Kongl.
Maj:t täcktes förelägga Riksdagen förslag till ny stat för krigsskolan å
Karlberg.

Extra anslag.

15:o. Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning
har Riksdagen för tillämpning af nya värnpligtslagens föreskrifter
i fråga om de värnpligtiges inskrifning och redovisning m. m. på extra
stat för år 1898 anvisat 53,000 kronor.

Artilleribehof.

16:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att utöfver det
för fortsatt anskaffning af nya eldhandvapen åt armén beviljade, nien
ännu ej anvisade belopp, 3,618,750 kronor, för enahanda ändamål på
extra stat bevilja ytterligare 7,482,250 kronor, samt att af sålunda beviljade
medel till utgående under år 1898 anvisa 1,466,750 kronor.

Då Riksdagen icke kan bestrida den af militära fackmän framhållna
uppfattningen, att ett lands försvar under dess armés öfvergång från
ett slags eldhandvapen till ett annat befinner sig i ett visst svaghetstillstånd,
har Riksdagen ansett, att för förkortande af denna öfvergångstid
de åtgärder, som för anskaffning af sådan ny beväpning vidtagas,
böra inom gränsen af påräkneliga tillgångar vara så verksamma
som möjligt. Riksdagen har derför tagit i öfvervägande, huruvida icke
detta syftemål skulle kunna i förevarande fall vinnas på annan väg än
genom att, på sätt Eders Kongl. Maj:t förutsatt, för tillverkningen delvis
anlita enskilda verkstäder, utan att dock anslag för ändamålet behöfde
beviljas till så stort årligt belopp, som Eders Kongl. Maj:t äskat.

11

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Dervid har Riksdagen icke funnit hinder böra möta i Riksdagens föregående
uttalande i denna fråga. Ty då 1896 års Riksdag vid beviljande
af 860,250 kronor för år 1897 till anskaffning af nya eldhandvapen
åt armén uttalade den önskan, att, derest de nya gevären till
hela det antal, som beräknades härför skola kunna erhållas, icke hunne
att under året tillverkas vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori, de likväl
måtte, så vidt lämpligen ske kunde, tillverkas inom landet, torde Riksdagen
framför allt hafva åsyftat, att beställning i utlandet af de nya
gevären skulle undvikas.

Då nu staten redan nedlagt betydande kostnader för utvidgning af
sitt eget gevärsfaktori i och för tillverkning af dessa nya eldhandvapen,
synes det Riksdagen vara till fördel, om detta faktori, som beräknats
kunna efter berörda utvidgning tillverka något öfver 15,000 gevär om
året, blefve förmedelst någon ytterligare utvidgning satt i stånd att
utföra en något större årstillverkning och derigenom öfvertaga hela
denna anskaffning, hvarigenom naturligtvis större likformighet deri
vunnes. Riksdagen har derför inhemtat upplysning angående kostnaden
för en sådan utvidgning och får dervid åberopa det vid denna skrifvelse
såsom bil. litt. c fogade kostnadsförslag af faktoriets styresman, hvaraf
framgår, att en ytterligare årstillverkning af 5,000 gevär skulle betinga
en kostnad för utvidgning af faktoriet till belopp af 100,000 kronor,
samt att en sådan utvidgning skulle kunna vara fullbordad den 1 januari
1898, från hvilken tid faktoriet alltså kunde på detta sätt uppbringa
sin tillverkning till 20,000 gevär om året.

Af uppgjord jemförelse mellan de tidpunkter, vid hvilka det erforderliga
antalet af nya eldhandvapen för armén skulle under olika
förutsättningar vara anskaffadt, framgår, att, derest Carl Gustafs stads
gevärsfaktori användes för en årstillverkning af 20,000 gevär, anskaffningen
af det erforderliga antalet 200,000 st. skulle vara fullbordad
den 1 maj 1907, att, om vid nämnda faktori tillverkades intill 15,000
gevär om året och anbudet från Gefle tillika antoges, anskaffningen
skulle vara fullbordad den 1 juli 1907, och att, derest anbudet från
Husqvarna i stället antoges, anskaffningens fullbordande skulle ega rum
först den 1 januari 1909. Ett antagande af vare sig det ena eller det
andra af dessa anbud skulle dessutom, på grund af att desamma omfattade
100,000 gevär, tillverkade under loppet af 10 år, medföra, att
statens faktori, der betydliga kostnader nedlagts och en stam af arbetare
uppöfvats, skulle redan efter några år stå utan sysselsättning med
nytillverkning.

12

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

På grund af hvad sålunda af Riksdagen anförts, har Riksdagen ansett
lämpligt, att anslaget till anskaffningen af nya eldhandvapen för år 1898
bestämdes efter en beräkning af 20,000 st. samt att Carl Gustafs stads
gevärsfaktori ensamt användes för denna anskaffning och i sådant syfte
undergår erforderlig utvidgning. Och då kostnaden utgör för 20,000
gevär, tillverkade vid nämnda faktori, efter 57,35 kronor stycket,

1.147.000 kronor och för ifrågavarande utvidgning 100,000 kronor,
anser Riksdagen sig böra till anskaffning af nya eldhandvapen för
armén på extra stat för år 1898 anvisa 1,247,000 kronor.

Enär Eders Kongl. Maj:t endast med hänsyn till förutsatt uppgörelse
med enskilda verkstäder om tillverkning af visst antal nya
eldhandvapen för armén föreslagit, att Riksdagen skulle, utöfver redan
för ändamålet anslaget belopp, bevilja ytterligare medel, kommer detta
alltså, med den lösning, frågan vid riksdagen vunnit, icke att för det
närvarande erfordras, då det torde böra ankomma på hvarje Riksdag
att för ändamålet anvisa det belopp, som med hänsyn till disponibla
tillgångar och öfriga anslagsbehof kan finnas lämpligt.

Riksdagen har följaktligen, för anskaffning af nya eldhandvapen
åt armén, af härför beviljadt belopp på extra stat för år 1898 anvisat

1.247.000 kronor.

17 :o. Under erinran, att 1896 års Riksdag för anskaffning af
6,500 revolvrar med tillbehör beviljade 208,000 kronor och deraf på
extra stat för år 1897 anvisat 104,000 kronor, har Riksdagen, med
bifall till Edert Kongl. Maj:ts derom nu gjorda framställning, af det
utaf 1896 års Riksdag för anskaffning af revolvrar med tillbehör beviljade
belopp på extra stat för år 1898 anvisat återstående 104,000 kronor.

18:o. Sedan Riksdagen af det enligt den år 1891 uppgjorda plan
för anskaffning af mobilisering sammunition till eldhandvapen åt armén
härför erforderliga belopp af 4,000,000 kronor för åren 1893—1897
beviljat sammanlagdt 3,250,000 kronor, har Eders Kongl. Maj:t för
nämnda ändamål på extra stat för år 1898 äskat återstående 750,000
kronor.

Enär medelst anvisande af det utaf Eders Kongl. Maj:t nu äskade
belopp ifrågavarande anskaffningsbehof blefve fyldt, har Riksdagen för
anskaffning af mobiliseringsammunition till eldhandvapen åt armén på
extra stat för 1898 anvisat 750,000 kronor.

19:o. Sedan för anskaffning af fältar tiller materiel, hvartill beräknats
åtgå 1,270,000 kronor, 1893—1896 års Riksdagar anslagit tillsammans
fyra femtedelar af berörda kostnadsbelopp eller 1,016,000
kronor, har Riksdagen, med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

framställning, till fortsatt anskaffning af fältartillerimateriel på extra
stat för 1898 anvisat återstående 254,000 kronor.

20:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att på extra
stat för år 1898 bevilja för anskaffande och anordnande af skjutfält för
Vendes artilleriregemente 170,000 kronor.

Riksdagen, som icke vill förneka behofvet af ett särskildt skjutfält
för Vendes artilleriregemente och icke heller haft något att erinra mot
den föreslagna platsen derför, bar deremot trott sig finna, att de för
dess anordnande beräknade kostnader kunna i ej oväsentlig män'' minskas.
Då, såsom i statsrådsprotokollet upplyses, jordmånen å den mark,
som skulle för ändamålet exproprieras, består till största delen af
ofruktbar, lös sandjord af relativt lågt värde, torde det för jordlösen
beräknade belopp, 91,783 kronor, kunna vid blifvande uppgörelse nedbringas.
Härjemte torde staten genom användning eller återför sälj ning
kunna godtgöra sig åtminstone någon del af den till 43,200 kronor
beräknade kostnaden för inlösen af växande skog och den till 11,650^
kronor upptagna kostnaden för inlösen af byggnader å det föreslagna
skjutfältet. Vid sådant förhållande bar Riksdagen icke ansett sig böra
för ändamålet anvisa högre belopp än 120,000 kronor. Skulle detta
belopp icke visa sig tillräckligt, föreställer sig Riksdagen, att det Överskjutande
beloppet skulle utan svårighet kunna anvisas af fjerde hufvudtitelns
besparingar.

Riksdagen har derför, för anskaffande och anordnande af skjutfält
för Vendes artilleriregemente, på extra stat för år 1898 anvisat

120,000 kronor.

Fortifikationsbehof.

20:o. För anskaffning af en fälttelegrafafdelning och materiel till
ett fältingeniörkompani och tvä fåttingeniörstaber har Eders Kongl. Maj:t
på extra stat för år 1898 äskat 58,000 kronor.

Då med beviljande af det af Eders Kongl. Maj:t nu begärda belopp
behofvet af fältingeniörmateriel bör anses fyldt, har Riksdagen,
för anskaffning af en fälttelegrafafdelning och materiel till ett fältingeniörkompani
och två fältingeniörstaber, på extra stat för år 1898 anvisat

58,000 kronor.

21:o. Sedan 1894 och 1895 årens Riksdagar för uppförande af nya
kasernetahlissement m. m. beviljat tillhopa 3,057,560 kronor, hvaraf
1,411,925 kronor skulle utgå af försäljningsmedel för vissa kronans

14

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

tomter m. m., samt af återstående beloppet, 1,645,635 kronor’
att på extra stat utgå för år 1895 400,000 kronor, för år 1896 4 ’ ,

kronor och för år 1897 likaledes 420,000 krofaor, har Riksdag^’
bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning, af ®n W
uppförande af nya kasernetablissement beviljade summa på extia 8
för år 1898 anvisat återstående 405,635 kronor.

22:o. Till fortsättande af arbetena på Karlsborgs fästning med Vaberget
har Eders Kongl. Maj:t på extra stat för år 1898 äskat 200,000
kronör.

Riksdagen, som inhemtat, att fullbordande af de arbeten å Karlsborgs
fästning med Vaberget, som ännu återstå att utföra, beräknas
skola betinga en kostnad af sammanlagdt omkring 4,000,000 kronor,
har, till fortsättande af arbetena på Karlsborgs fästning med Vaberget,
på extra stat för år 1898 anvisat 200,000 kronor.

Artilleri- och fortifikationsbehof.

23:o. Uti statsverkspropositionen har Eders Kongl. Maj:t föreslagit
Riksdagen att på extra stat för år 1898 bevilja, dels under
punkt 23 af denna hufvudtitel till påbörjande af befästningsarbeten vid
inloppet till Göteborg 500,000 kronor och dels under punkt 24 af samma
hufvudtitel till påbörjande af befästningsanläggningar vid Boden 500,000
kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställningar hafva icke vunnit
Riksdagens bifall.

24:o. Under erinran att 1896 års Riksdag dels till befästningsarbeten
jemte bestyckning och försänkningar vid Vaxholms och OscarFredriksborgs
fästning beviljat 1,940,400 kronor och deraf på extra
stat för år 1897 anvisat 976,500 kronör, dels till anordningar för försvarets
ledning inom sistnämnda fästning beviljat 335,000 kronor och
deraf på extra stat för år 1897 anvisat 167,500 kronor, dels ock till
förstärkningsarbeten vid Kungsholmens fästning beviljat 322,600 kronor
och deraf på extra stat för år 1897 anvisat 160,000 kronor, får Riksdagen
anmäla, att Riksdagen, med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom
gjorda framställning, af härför beviljade belopp på extra stat för år
1898 anvisat: -i.;,'';

till befästningsarbeten jemte bestyckning och försänkningar vid
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning återstående 963,900 kronor;

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

15

till anordningar för försvarets ledning inom sistnämnda fästning
återstående 167,500 kronor, samt

till förstärkningsarbeten vid Kungsholmens fästning återstående
162,600 kronor.

Intendenturbehof.

■ii r. H l.rhii • • ! • t i;!! i 1 * t I . j iib.i •• .;; •» m ». i n fl>: i

25:o. Kong! Maj:t har föreslagit Riksdagen att på extra stat bevilja
till anskaffning af intendenturutrustning åt armén 1,830,920 kronor
samt till utgående under år 1898 deraf anvisa 536,980 kronor.

I afseende å d
åt armén för år 1898 framgår af den i statsrådsprotokollet förebragta
utredning . äfvensom af hvad Riksdagen i öfrigt inhemtat, att medelst
anvisande af de för anskaffning af veterinärmateriel, infanteriammunitionsvagnar,
packvagnar och batalj onsförbinderivagnar äskade belopp behofvet
af berörda materiel och vagnar blefve tillgodosedt, samt att med bristande
materiel, ingående i fordonens belastning, afses följande persedlar:
Expeditionsmateriel (expeditionslådor med innehåll, kassa och

räkenskapslådor).».........................................,4... kr. 36,500: —

Förplägnadsmateriel (kantiner för officerare, kokserviser
för underofficerare och manskap, kokapparater för
sjukvårdskompaniema, vågar med vigtsatser, en mindre
del emballeringsmateriel na, m.)...................... » 107,800: —

Verktyg för handtverkare (skräddare, skomakare, slagtare,
smeder, träarbetare, tunnbindare, bagare, hofslagare,
sadelmakare)............................................................ x> 50,650: —

Verktyg för jord- och gröfre träarbeten (hackor, spett,

kedje*- och spännsågar).......,...................................» 17,700: —

Hästutredningspersedlar i reserv (lokor och selar)......... » 5,850: —

Sjukvårds- och veterinärmateriel (förbinderitält, sängutredning
för sjuke och sårade, veterinärmateriel, kött besigtningsinstrument

m. m.)................. .......................... » 66,370: —-

Lägermateriel och diverse (krubbstreck, lyktor med

fodral och fodral till ljus, lådor för hästskosöm)...... » 1,550: —

Summa kr. 286,420: —

hvaraf nu äskats att utgå hälften, eller i jemnadt belopp 140,00 kronor.

Härjemte har Riksdagen velat erinra, att af de 24 flyttande sjukhus,
som för armén erfordras, Riksdagen anvisat medel till anskaffning

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

af 12, hvadan alltså, om medel nu anslås till 4, 8 sådana sjukhus
återstå att anskaffa.

Riksdagen, som med anledning häraf ansett sig böra anvisa det af
Eders Kongl. Maj:t för år 1898 äskade belopp för anskaffning af sådan
felande intendenturutrustning, som måste betraktas såsom mest angelägen
att på förhand anskaffa, har deremot icke funnit lämpligt att för
närvarande fatta beslut om beviljande af ytterligare belopp för framtida
anskaffning af sådan utrustning. Dertill finnes så mycket mindre anledning,
som enligt Riksdagens åsigt en eller annan af de intendenturutrustningspersedlar,
som enligt generalintendentens uppgift anses erforderliga,
exempelvis stöflar, icke synas böra på förhand i större mängd
anskaffas, enär det med skäl kan befaras, att de skulle taga skada
under lång tids förvaring i förråden.

Riksdagen har fördenskull, för anskaffning af intendenturutrustning
åt armén, på extra stat för år 1898 anvisat 536,980 kronor.

26:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit Riksdagen att på extra
stat för år 1898 bevilja för uppförande af barackbyggnader i Östersund
och till betäckande af kostnaderna för barackby q qnader vid Landskrona
39,700 kronor.

Emot Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning i hvad den
afser beredande af ersättning för det belopp af 12,713 kronor, arméförvaltningen
förskjutit för barackbyggnader i Landskrona för ''Vendes
trängbataljon, har Riksdagen icke haft något att anmärka, hvaremot
och då Eders Kong! Maj:t upptagit kostnaden för uppförande af en
barackbyggnad i Östersund för Norrlands artilleriregementes beväring
till 27,000 kronor, under det att de baracker, hvartill Riksdagen förut
beviljat medel, ansetts kunna utföras för 22,700 kronor för hvarje, och
skäl ej synts förefinnas, hvarför nämnda barack skulle behöfva göras
dyrbarare än de öfriga, Riksdagen ansett, att för ifrågavarande ändamål
icke bör anvisas högre belopp än sistberörda 22,700 kronor.

Riksdagen har derför, för uppförande af barackbyggnad i Östersund
och till betäckande af kostnaderna för barackbyggnader vid Landskrona,
på extra stat för år 1898 anvisat 35,400 kronor.

•• 1 ■ • * . • i m ''.i ■ ii»’ '''' . 1 ‘ ; i . . ■ i i I : I ! i :'' l : i ■ '' t 1 • ! t ''!••.}

Diverse behof.

27:o. Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning,
har Riksdagen, i likhet med hvad under en följd af år egt rum,
till reseunderstöd åt officerare och intendenturtjenstemän på extra stat för

Riksdagens Skrifvelse N:<>

17

år 1898 anvisat ett anslag af 9,000 kronor, med rättighet för Eders
Kongl. Maj:t att få under ett följande år använda hvad af anslaget kan
under året besparas.

28:o. Till skarp sky tteväsendets och skjutskicklighetens befrämjande har
Eders Kongl. Maj:t på extra stat för år 1898 äskat 160,000 kronor
med rättighet för Eders Kongl. Maj:t att få under följande år använda
hvad af anslaget kunde under året besparas.

Enär, sedan 1894 och 18^5 å^S\ Riksdagar för skarpskytteväsendets
och skjutskicklighetens befrämjande anvisat 90,000 kronor hvardera,
1896 års Riksdag för ifrågavarande ändamål anslog ett till 120,000

■ 3°tQ0Q |crpjjOT ^illj t pn. ky ttefeeft, wnat

åt statsrådsprotokollet upplyses, att skjutbanorna behotva utsträckas
för skjutning på 400 meters afstånd, hvilken anordning beräknats betinga
en kostnad af 30,000 kronor, har Riksdagen ansett, att för skarpskytteväsendets
och skjutskicklighetens befrämjande lämpligen bör på
extra stat för år 1898 anvisas 120,000 kronor.

Riksdagen har derför, till skarpskytteväsendets och skjutskicklighetens
befrämjande, på extra stat för år 1898 anvisat 120,000 kronor,
med rättighet för Eders Kongl. Maj:t att få under följande år använda
hvad af anslaget kan under året besparas.

29:o. I statsverkspropositionen har Eders Kong! Maj:t under punkt
30:o af denna hufvudtitel föreslagit Riksdagen att för utförande under
år 1898 af försöksmobilisering och dermed sammanhängande fälttjenstöfningar
vid en arméfördelning på extra stat för år 1898 bevilja 700,000
kronor.

Riksdagens beslut med anledning af detta förslag har Riksdagen i
särskild skrifvelse anmält.

Stockholm den 18 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.

1

Bih. till lliktd. Prof. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 13 Raft.

3

18

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

aisbH i«>t b-mi ■ fifii «MMUJ ''Ii; v.iihiu'' 1;• > 8W8 | n:

nfui loyfitani: if. huv;f j-.lnin n\v, u, * i < u="" i:.="" i="">< •"="" i="" !)•■=""> i • i u i * t j;i d»;

1-i''u; •)• >!.mi

(ml A)i\''''\uuvi \ »A vG.Vey-W vV’>- ''''A''tV.U''iv.ir\ iN\\vÅ''''.<>

•[fäjlMi/i O00f(»;i| w:\:q !;ji I/. .l-oiiu/i UvbM

iibir/t tan i). ;''»lner.|lul ''r*«I * 11: i i;l ilr. rutil. löi ■i\>ii''j»ilUn null!

.yi;n;ipM,J v eif; •jybmf >1 m>l ju^titaiTK *!»•: huv il

aJsbnosfsvjM /j - ■ i i i i >1 - ''it.''! iiiDr.i-ajjiUliKju* 1 rl:H> Ml>-1 msbtH .iiuk;''

EU. Litt. A.

nar. • tf »t i f. j tu-ivj i * v t -1 r . • m i i >t > f >l ) i} >1^- it:».
•Itli; >Im!i:Ti:/(''■•_; in Ii ,öl •oi;i^>lill Hti; ''H»<>

Ordinarie anslagen under riksstatens Fjerde hufvudtitel.

(jrx(ib''if;/il H»(ii‘f>[ (Kitt.(Hl. it:
060.0-I |[ji iv) xjo!-J|ir. I it i; 11
tm

a It >1 Ofri Tall! 1 loilix.l TTii li uliv I till År

ii Till

-rrv—■'' 1!:''; /11:- ■ 1 ’ --—:—rrv—tv d ■) t i ■ . 1: ■: i ■ 1 '':'' 1 - .''''T

■■ 1 -"t~

töt TI). .iI*)nrif: iv>^i;i --1 tif Tr.tl . i• >n<»t;•(>
i * j ''lön .tilja • Hfi;j iiU? I. .»<» ^ir="" *.="" ml="" *jh="" .•»**!=""><>

.•tenor.! 000.0‘if

H) (jj* *,■

Anvisning
i kontant.

1

Indelning o
dermed jemf
lig anvisnin
på förslag

}li

ar-

gt

lignit

Summa.

" 11 /]. ’ > 1 yl J 1J { /I ^ J i * h i ei j4 »1 5 11''! ■* ‘f. 1J / ’ J 1 / t i ri (. | I 11 /I ’J. [fil .1

Landtförsvarsdepartementet.

)jl • 11 tf / j 11* : ‘T •iliijlor i:’ !».; 1 \y. IT

»it* b ii

il

L. ; 1

Ersättningar.

1

Kronor.

Kronor.

i • I

ö.

Kronor.

Ö.

Aflöningar och expenser samt inqyarterings-och resekostnad.

: !'' V ) • v
'') lulilf /1

-Il

»*''V } *f-'' ‘ ? i*

1 ..

• O

bi: /»!

<>

•film ''/baj.TolUi to.! Tf r. ivfM-bii i i»I i i

Ti

i:mu >i *

i i.

• Ot.

''.,17,000

>U\ -fr- >

-4-*

17,000

Skrifmaterialier och expenser, ved m. m. för departementet, förslags-anslag. Sfttvdråidei belopp i...i.t. s j j.t.. J-l: j 0.. .t i;... . .eu i j.'' 6,038: -b

50,250

■ ni till1 i

ii;>

-H!

-! 11 i

»

1

Minskas för lemnande af hufvudtitelns slutsumma med 53: —

,'' 5*985

-*

iu

it ii 5,985

Arméförvaltningen.......................................................... .i. v j • • • • •,

147,265

- ii^t •

■ i

147,265

Ueneralitetsstaten.......................................................................

124,660

124,660

~

Generalstaben............................................................................

251,000

251,000

Artilleristaben..................................G1.:1If....: f l!

12,200

12,200

Kommendantsstaten....................................................................

14,348

14,348

Aflöning och rekrytering in. m....................................................

8,495,500

8,495,500

Intendonturcorpsen......................................................................

Ökad aflöning för de till tjensteåldern äldste bataljonsläkarne, för-

356,179

356,179

slagsanslag.........................................................................

41,911

41,911

Stipendier för fältläkarecorpsen och veterinärstaten ........................

21,800

21,800

Inqvarteringskostnader, förslagsanslag .........................................

165,970

165,970

Inqvarteringens ordnande i Stockholm, reservationsanslag.................

21,450

21,450

~

Trp:t

o V\>A\ VA V>\r/A v Y»y\_ \ \\w\*c''-

9,725,518

9,725,518

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

19

miM.a

i.ik

Trp:t

hhotBHi'' ti-)»'''' iBsnt

»^•'')| "! P.C.Of "''

Ålderstillägg, förslagsanslag...............

Eeservbefälet, förslagsanslag, högst ....

Ersättning åt vissa löntagare i följd af arméns omorganisation, förslagsanslag,
högst. Nuvarande belopp..................... 56,822: —

■Mt. .Oel t

fn

3,322:

Minskas med .......................

i . M;(».

Bese- och traktamentspenningär, förslagsanslag......

Eeseatipendier till artilleri- och ingeniörofficerare. Nuvarande belopp.
................i..............................t,jv.i......,,, 6,000: t-,

Ökas med....................................,.i.1,000: —

Eesestipendier till militärläkare........................................

Dujchmarschkostnader, reservationsanslag .... .ji.b.W........................

Anvisning
i kontant.

Kronor

9,725,518

t„ .m

53,^16

53,500

164,376

Indelning och
dermed jemförlig
anvisning,
på förslag.

Ersättningar.

Kronor.

»Ti }.- lim)

>nk i

7.000

2.000

8.000

< .="" j="">

Mr..Of

Remontering och hästlega m. m.

Eemontering och skoning m. m. för garnisonerade arméns hästar, j

reservationsanslag .....................................,.....,...................

Lega för hästar till artilleriets och ingeniörtruppernas exercis...........t

Skolor för officerare, underbefäl och militärläkare.
n},

Krigshögskolor, reservationsanslag. Nuvarande belopp...... 66,507: —

Ökas med....................................... 1,353: —

Bidskola n, reservationsanslag ........................’..........................

Skjutskolan för infanteriet och kavalleriet, reservationsanslag...........

Artilleriskjut skolor, reservationsanslag..........................................

Krigsskolan, reservationsanslag....................................................

Volontärskolor, förslagsanslag..................... ...i..,...........................;

Militiirläkares undervisning, reservationsanslag ..............................

Trp:t

170,670

154,390

niiMf.fl

67,860

30.000

31.000
22,200
76,729

158,345

6,350

8. Kronor.

- 9,725,518

faUwIdffilr

— 53,516

;

Summa.

—! 53,500

-| 164,376

7.000

2.000
8,000

170,670

154,390

67,860

30.000

31.000
22,200
76,729

158,345

6,350

10,740,9541—1

|-| 10,740,954)-

20

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

*i > • ■ rt»'' - ><• •="">

Anvisning
i kontant.

Indelning och
iermed jemför-lig anvisning,
på förslag.

Ersättningar.

Summa.

• • -: • . /I ....... *• -»HM A

Kronor.

0.

Kronor, j

Ö.

Kronor.

Ö.

Trp:t

10,740,954

——

10,740,954

Naturaunderhåll, sjukvård, öfningar och materiel.

Gamisonssjukhusen i Stockholm och å Karlsborg, reservationsanslag

77,287

77,287

Det icke garnisonerade infanteriets och det indelta kavalleriets vapen-

öfningar, reservationsanslag .................................................

1,099,440

1,099,440

■ f

De värnpligtiges vapenöfningar, förslagsanslag...............................

3,094,960

3,094,960

Arméns vapen, ammunition och skjutöfningar samt artilleriets öfnin-

gar och materiel, reservationsanslag......................................

1,299,855

1,299,855

Arméns byggnader och kommendantskapsutgifter samt fortifikatio-

nens öfningar och materiel, reservationsanslag. Nuvarande be-

lopp.................................................................. 405,282: -

Ökas med ....................................................... 44,718: —

450,000

450,000

Trängens öfningar, reservationsanslag...........................................

5,000

5,000

Mathållning vid garnisonerade armén, förslagsanslag .....................

1,415,620

-

1,415,620

Fouragering vid garnisonerade armén, förslagsanslag.....JJ1...HI ...UinJ

710,500

-y

ifimUiom

710,500

Arméns munderingsutrustning, reservationsanslag...........................

1,939,191

1,939,191

Arméns intendentur- och sjukvårdsträng, reservationsanslag.............

83,855

83,855

Arméns kasernutredning samt ved, ljus och vatten för den gamisone-rade armén, reservationsanslag. Nuvarande belopp... 244,117: —

ökas med ...................................................... 7,000: —

251,117

251,117

32,923

32,923

iH''V/T”

_

tfljfll *»l !l*Ml » M M*

Skattelindringar och ersättningar till rust- och
rotehållare.

Lindring i rustnings- och roteringsbesvären, förslagsanslag. Nuva-rande belopp.................................................... 1,995,200: —

Ökas med................................................. 332,500: —

2,327,700

2,327,700

Kastnings- och roteringsersättning... ........................................

693,400

693,400

Roteringsunderstöd, förslagshnslag..............................................

12,500

—-

12,500

Störtade eller skadade nummerhästar vid indelta kavalleriet, förslags-

V

4,900

-

m—

|-

4,900

i —

ÖlT.ni . - V.‘! 0K,01 t.-, fl Trp:t

23,545,802j—

| 693,400

)|-

-| 24,239,202|—

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

21

,a .a»a .avTrp;t

Diverse anslag.

Hämmande af smittosamma sjukdomar bland indelta kavalleriets num TnjjllMii

y< ''="" -m="" t="">

merhästar, förslagsanslag......................................................

Omorganisation af indelta kavalleriet i Skåne och Norrland, resen

vationsanslag. Nuvarande belopp....................... 1,688,614:

Ökas med .................................................. 43,469: —

land, förslagsanslag, högst. Nuvarande belopp....... 345,000:

Minskas med .....................•.!■■<. .i.11*=""><>

Extra utgifter............il.........................j......................

Disciplinkompaniet, förslagsanslag, högst. Anslaget uteslutes ur riksstaten.

.Hud ->

Anvisning
i kontant.

Indelning och
dermed jemför-lig anvisning,
på förslag.

Summa.

Ersättningar.

Kronor.

ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

23,545,802

693,400

24,239,202

1,700

_

itiiilno

_

7 4,700

1,732,083

''/i »ii Hmii;.

1,732,083

303,000

__

303,000

67,000

~

67,000

25,649,585

693,40o|—

| 26,342,985

1

if->«f11r.d bil ni !

it

22

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

: ''«i " -Vi .. inar/n

"s\i v.)\ *v; .

\6.jn

*''''.V P (*VI . . . i

Bi?. IÄtt. B.

''URleiin ''»''•''[ t/MI

Extra ordinarie anslag under riksstatens Fjerde hufvudtitel.

Kronor.

>OfM ''

Ö.

Landtförsvarsdepartementet.

\p.>i >’i Mlljf»; Ti, . i! / u

Värnpliktiges inskrifning och redovisning m. m.

i. viipit.hvidm

d i. ’ ohtm/ig.ft

l 1

b''.mi

För tillämpning af nya värnpligtelagens föreskrifter i fråga om de värnpligtiges inskrifning och
redovisning m. m..........................................t................... ... . ■.

1)11 i *41 a

Artilleribehof.

.tljjl.U

För anskaffning af nja eldhandvapen åt armén.............................................

» » » revolvrar med tillbehör..................................................

» » » mohilisering8ammnnition till eldhandvapen åt armén .............

Till fortsatt anskaffning af fältartillerimateriel...............................................

För anskaffande och anordnande af skjutfält för Vendes artilleriregomonte..........

1,247,000: —
104,000: —
750,000: —
254,000: -120,000: —

2,475,000

Fortiflkationsbehof.

För anskaffning af en fälttelegrafafdelning och materiel till ett fältingeniörkompani

och två fältingeniörstaber....................................................

» uppförande af nya kasernetablissement .................................................

Till fortsättande af arbetena å Karlsborgs fästning med Vaberget.....................

58,000: —
405,635: —
200,000: -

663,635

Artilleri- och fortiflkationsbehof.

Till befästningsarbeten jemte bestyckning och försänkningar vid Vaxholms och Oscar-

Fredriksborgs fästning.............................................

» anordningar för försvarets ledning inom Vaxholms o. Oscar-Fredriksborgs fästning
» förstärkningsarbeten vid Kungsholmens fästning ....................■..................

963,900: —
167,500: —
162,600: —

1,294,000

Trp:t

4,485,635

Riksdagens Skrifvelse N:o 74:

23

v, w>\ \VA

Kronor.

ö.

Intendenturbehof.

Trp:t

4,485,635

Till anskaffning af intendenturutrustning åt armén..................................

För uppförande af barackbyggnad i Östersund och till betäckande af
derna för barackbyggnader vid Landskrona..................................

......... 536,980: -

kostna-

.......... 35,400: —

572,380

:• .t ■'' ..i • r

il.,-*..;).

OOfi.l ..... .....

Diverse behof.

''!«Mi''Fl ,} | j.

Till reseunderstöd åt officerare och intendenturtjenstemän .......................

» skarpskytteväsendets och skjutskicklighetens befrämjande....................

.......... 9,000: —

........ 120,000: —

i i t

129,000

1 Hji>

(Hk‘>

Summa

5,187,015

4 •: 1» r

iHk •»;!» ij:i» »*i I

UÖ7 ....... '' ’< :!•="" h:i="" -="" *="" fn="" !="">11. / i

- i.j; i t/

t.j Hd I.MW: 1’iÅ in» ''■r>uAr I ;,*!•,1»,./]'',/

<><►1.0 ........="" .....="" x="" t''k:="" :i="" j="" )="" ‘''hjifif="" :å--="" pil!!-*="" i="">

i;*l’ i Tf i »i j »ii i \ ii: >''ij: '' l''*fl i>>t ■•.■i i ;j‘tf

•i*»it** .''*«*;»• *1 t r f<*fi*»i>4 Om. *• . t>. .1 j:h<*♦: i="" w;="" it="">

H H t ..........h»>! j. ; Jh V.A: . I i 11 ‘ »‘i i. i i" i ) i. -iir.vtw

■ .{}•• > \’A in*!; in .r-ir.Vil • t *n #i*.* ■- i ''rni :i;l f*.

(kV:.Öl ih •''

t .. •• i;*;i«fn*l*;:uiim- ••

(K k": rt I i > i-inUi/ui ir iii.iii (•!.. in A * i Tl

om*;, t: .in -»i . •; f►«''• * .!•*, ( .•)

ht t

.i I • till

•jjn».

24

Riksdagen$ Skrifvelse N:o 74.

Bil. litt. a.

1,1 i.,rr

Stat för Krigshögskolan.

-‘- i». ......

nit uj V .•! -s:1 1!»! il »..; Iniif ''1 i bu

In (••Iki

Kronor.

Kronor.

.. ‘‘"I-,-,, . . iJt.vj/Ubf!! i . . 4

1 chef, lön............................................................................

4,000

dagaflöning ä 4 kronor...............................;)?!*? /.!f i........

1,460

lönetillägg för 2 tjenstehästar ä 400 kronor.......................... ......

800

—;

fourageersättning å 1 krona om dagen för hvarje häst...................

730

6,990

_

1 adjutant, arfvode.....................................................................

600

_

»»v;!* Vin

1 d:o d:o .........................................................................

600

1 redogörare, d:o .........................................................................

500

1 vaktmästare, d:o.......................................................................

750

Arfvoden åt lärare:..................................................................

Arfvodona beräknas till årligen 300 kronor för hvarje timmes under-

visningsskyldighet i veckan, eller 300 X 28 .................................

8,400

Arfvodestillägg för hel kurs åt 4 lärare i landmilitära ämnen, som under-

visa hvart annat år, å 500 kronor, tillsammans 2,000 kronor, eller

för år...................................................................................

1,000

Arfvode åt läraren i tyska språket..................................................

1,000

D:o åt läraren i sjökrigsvetenskap, hvart annat år 300 kronor, eller

för år..................................................................................

150

10,550

Sommaröfningar............................................................................

4,000

Till inköp och underhåll af inventarier, böcker och undervisningsmateriel

__

500

Expenser, ved, ljus, städning m. m.................................................

2,500

Summa kronor

26,990

Anm. i. Professorn vid generalstaben meddelar utan arfvode undervisning i geodesi.

Anm. 2. Chefen, adjutanterna och ordinarie eleverna åtnjuta dessutom inqvarteringsersättning enligt författningarna,
den först nämnde såsom öfverstelöjtnant, de öfrige såsom subalternofficerare, hvilken ersättning
utgår från anslaget till »Inqvarteringskostnader».

Anm. 3. Dagaflöning och fourageersättning för skottdag utgå af de å anslaget uppkommande besparingar
eller, om dessa icke dertill lemna tillgång, af fjerde hufvudtitelns allmänna besparingar.

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

25

fl

Bil. litt. b.

Stat för Artilleri- och Ingeniörhögskolan.

Kronor.

Kronor.

Kronor.

Aflöning.

Stab.

1

chef, arfvode..........................................................

1,500

1 adjutant, d:o..........................................................

700

1 redogörare för medels- och persedeluppbörden, arfvode

900

-

För bibliotekets och samlingarnas vård och redovisning,

arfvode..............................................................

300

_

3,400

_

Lärare och repetitörer.

1

lärare i artilleri med tillhörande öfningar, arfvode.....

1,800

1

d:o i artilleriritning, arfvode................................

500

1

d:0 i krigsbyggnadskonst med ritning och tillhö-

rande öfningar, arfvode .................................

1,800

1

d:o i byggnadskonst med ritning, arfvode.............

1,000

1

d:o i krigskonst och militärgeografi samt krigshisto-

ria jemte tillhörande öfningar, arfvode.....

1,800

1

d:o i matematik och teoretisk mekanik (allmän kurs),

arfvode.........................................................

2,400

ni):*-- r''■

1

d:0 i d:o d:o (högre kurs), arfvode........................

2,000

1

d:o i tillämpad mekanik (med ritning), arfvode.!.-:.''!

■i-.t, 800

i ''• fl t t 1 . * /

1

d:o i beskrifvande geometri, arfvode.....................

800

1

d:o i fysik, arfvode............................................

1,000

1

d:o i kemi, arfvode.............................................

1,400

1

d:o i franska språket, arfvode..............................

1,300

För undervisning i artilleripjesers och projektilers till-

verkning och besigtning, arfvode............................

150

Anm. 1. Enligt kongl. brefvet den 24 januari 1820 utgår detta

arfvode till den officer, som är beordrad att hafva

tillsyn öfver kanongjntningon för kronans räkning.

Transport

16,750

3,400

Bih. till Riksd. Prof. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 13 Raft.

4

26

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Transport

Till repetitörer, arfvoden...........................................

Anm. 2. Chefen för högskolan, militäre lärare, adjutanten,
jemte repetitörer åtnjuta, så vida de icke i annan
egenskap äro till inqvarteringsförmån berättigade, inqyarteringsersättning
från anslaget till inqvarteringskostnader,
enligt författningarna, i den grad de på
stat innehafva.

Kronor.

Kronor.

Kronor.

16,750

3,000

3,400

19,750

Elever.

Till stipendier åt elever tillhörande artillerivapnet........

Anm. 3. De elever vid högskolan, hvilka icke i och för sin
tjenst åtnjuta inqvartering i Stockholm, erhålla inqvartering
från anslaget till inqvarteringskostnader,
enligt författningarna, i den grad de på stat innehafva.

3,000

Betjening.

1 väbel, tillika förste vaktmästare, lön... kronor 800: —
tjenstgöringspenningar > 300: —

1 andre vaktmästare, tillika tjenstgörande vid laboratoriet,
arfvode......................................................

Anm. 4. Tjenstgöringspenningar åtnjutas endast under verklig
tjenstgöring.

Anm. 5. Om någon af betjeningen åtnjuter bostad jemte vedbrand,
böra, såvida icke dessa förmåner tillkomma
honom såsom portvakt eller för andra åligganden
utöfver tjensten, desamma till ett värde af 150 kronor
inräknas under lönen eller arfvodet, och utgår då
lönen för förste vaktmästaren med 650 kronor och
arfvodet för andre vaktmästaren med 600 kronor.

1,100 -

750 -

28,000

Omkostnader och nnderh&ll.

Biblioteket, fysiska kabinettet och kemiska laboratoriet
Lokalernas uppvärmning och belysning samt för skötsel

af värmeapparat och gasmotor...........................

Vattenförbrukningsafgift............................ ..............

Inventariers underhåll................................................

Skrifmaterialier för undervisningen, expeditionen och

redogörelsen........................................................

Städning och tvätt.....................................................

Transport

2,000

2,200

100

700

250

600

5,850

28,000

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

27

Kronor.

Kronor,

Kronor.

Transport

5,850

28,000

_

Renhållning..........................................................

—■

150

Elevernas praktiska öfningar samt rese- och traktaments-

kostnader, äfvensom handräckningar in. m. under
öfningarna........................................................

4,500

770

Reseersättningar .....................................................

Anm. 6. Till de elever, som äro officerare vid artilleriets i
landsorten förlagda regementen och corpser, utbetalas
ersättning för resa till Stockholm vid lärokursens
början och för återresa vid kursens slut enligt kongl.
brefven den lf> augusti 1865 oeh den 27 oktober 1893.

Anm. 7. Till lärare, repetitörer och elever, som äro officerare
vid artilleriets i landsorten förlagda regementen och
corpser, utgår från vederbörligt anslag ersättning
för resor till och från vapenöfningarne, enligt kongl.
brefven den 30 maj 1873, den 7 december 1877 och
den 12 oktober 1894.

Extra utgifter............................................................

600

Anm. 8. Häruti äro inbegripna de enligt kongl. brefvet den
13 januari 1824 till bestridande af kostnader för
tryckning af lärokurser m. m. anslagna 300 kronor,
att redovisas inför inspektören för militärläroverken.

Till underhåll af högskolans lokaler ... ........................

1,000

12,870

Summa

40,870

Anm. 9. I fall & en eller annan titel brist skalle uppstå, må, till betäckande deraf användas de å andra
titlar möjligen uppkommande besparingar, endast anslaget i dess helhet icke öfverskrides.

28

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

Bil litt. c.

Kostnadsberäkning

för de åtgärder, som vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori måste vidtagas
för den årliga tillverkningens ökande med 5,000 st. 6,5 mm
gevär m/96.

Byggnad: af sten, 21 in. x 12 m., i två våningar
jemte gafvelrum för ersättande af slutbesigtnings-, elevoch
kontorslokaler, hvilka apteras till maskinsalar, beroende
på grundens beskaffenhet, kr. 27,000: — å kr. 32,000: —

Maskiner: 38 st., med axlar, remmar och skifvor, ,
enligt specifikation..................................................................... » 56,500: —

Kraft: ökad storlek å turbiner och bredd å rännan
i blifvande belysnings- och kraftstation ................... c:a » 5,700: —

1 st. elektrisk generator och 1 st. elektrisk motor

med linialer och ledningar..................................................... » 5,200: —

kr. 99,400: —

Oförutsedda kostnader................................................. x> 600: —

Summa kr. 100,000: —

Arbetsstammen ökas härvid från i 00 till 500 man.

Utvidgningen kan vara utförd, derest bestämmelser derom bekommas
före 1 instundande maj, till årets slut och göras effektiv med
nästkommande års ingång.

Carl Gustafs stad den 13 februari 1897.

C. Hyltén-Cavallius,

Styresman.

Riksdagens Skrifvelse N:o 74.

29

Kostnaden

å de maskiner, som för en eventuel tillökning af fabrikationen med
5,000 gevär årligen äro nödvändiga:

3

st.

pipborrmaskiner å kr. 3,500: — .....

......................... kr. 10,500

1

»

pipupprymningsmaskin .........................

........................ 5)

3,000

1

»

lådborrmaskin .......................................

........................ »

3,900

2

»

reffelmaskiner för lådan å kr. 2,300

— .............. y>

4,600

1

gängmaskin » » .........................

........................ »

775

1

» » slutstycket.............

........................ »

725

1

infällningsmaskin för handskyddet....

......................... »

4,600

1

»

svart 7" utan gängskärning...............

......................... »

750

1

»

borrmaskin med 3 spindlar...............

......................... »

600

1

»

bänkborrmaskin .....................................

........................ ))

75

1

hejare........................................................

......................... »

1,700

1

»

större excenterpress.............................

......................... ))

2,600

20

»

mindre horisontala fräsmaskiner å

kr. 650: — »

13,000

3

»

» » » »

y> 1,500: — »

4,500

No

dig

a, axlar, lagerbockar, remskifvor och

remmar med

uppsättning ..................................................

................ c:a »

5,000

Summa kr. 56,325

I rundt tal » 56,500

5

Bih. till Riksd. Prot. 1897. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 13 Höft.