Riksdagens Skrifvelse N:o 83

Riksdagsskrivelse 1895:83

14

Riksdagens Skrifvelse N:o 83.

Ijo Åt !

N:o 83.

Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 15 Maj 1895.
Andra Kammaren 15

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kcngl. Maj:ts
proposition angående försäljning till aktiebolaget Visby
cementfabrik af ett område af Visborgs kungsladugård
i Gotlands län.

: It* [f. it} ; ''*»» - , jr y . o U > } . . - ; i; ; i /! jJ oij

(Statsutskottets utlåtande n:o 84.)

rr .-< «.="" i="">

i : !. » .t .i >zsfi

tf / ir .1 >:? < t="" till="" !;!="" .="" ;="" ;="">v «;?.»

Till Konungen.

Uti en till Riksdagen den 19 april innevarande år aflåten proposition
(n:o 56) har Eders Kong). Maj:t föreslagit Riksdagen att medgifva,

dels att ett å en af vice kommissionslandtmätaren Fr. Walgrén upprättad
karta angifvet område om 3 hektar 94,s ar af lotten n:o 1 af Visborgs
kungsladugård måtte mot en köpeskilling af 600 kronor till aktiebolaget
Visby cementfabrik under eganderätt upplåtas med rätt för bolaget att tillträda
området den dag, köpeskillingen till länets landtränteri inlevererades,
och med skyldighet för bolaget att uppsätta och för all framtid underhålla
stängsel omkring området mot kronans angränsande mark,

15

Riksdagens Skrifvelse N:o 83.

dels ock att köpeskillingen för området måtte på samma sätt som köpeskillingarne
för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad Eders Kongl. Maj:t i förevarande hänseende föreslagit har af
Riksdagen bifallits.

Stockholm den 15 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.