Riksdagens Skrifvelse N:o 84

Riksdagsskrivelse 1895:84

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 84.

II,'' >'';«! oJiBfll ld1 ffaglliMiihiOqöÄ Jlli Å.,)

uyijc. vibnim »jbiivioi !*''? uirii/giiiiliå''-!

\rv>&''rjo''Åi'' Hii ''folio obnf/HidgoåÄ ''it; (iu;4fi''t <>

i:iCl oblifi tliY'', löt t i iföl/ ''i'''' i;I bti/li

-ilifciid : ; .ir/llil

I.

noll

N:o 84,

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1895.
- Andra Kammaren 15

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Konql. Maj:ts

Under åberopande af bifogadt protokoll öfver ecklesiastikärenden för den
10 april innevarande år har Eders Kongl. Maj:t i en samma dag till Riksdagen
aflåten proposition (n:o 57) föreslagit Riksdagen att medgifva,

att ett å en af vice kommissionslandtmätaren Ivan Hedén år 1893 upprättad
karta utmärkt område af 69,;,7 ar af förra kronolänsmansbostället
Va mantal Fintorp n:o 1 i Tossene socken och Sotenäs härad af Göteborgs
och Bohus län måtte få till tomter för två skolhus jemte lekplaner och planteringsland
för Tossene församling från hemmanet afsöndras för att för dermed
afsedda ändamålet af församlingen tillträdas den 14 mars 1896, med
vilkor, att församlingen före tillträdesdagen i länets ränteri inbetalade 208
kronor 11 öre samt att uppsättning och underhåll af stängsel för framtiden
omkring området af församlingen bekostades; äfvensom

proposition angående jordafsöndring från förra kronoläns
mansbostället 1/2 mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och
Bohus län.

(Statsutskottets utlåtande n:o 85.)

Till Konungen.

17

Riksdagens Skrifvelse N:o 84.

att den inflytande lösesumman måtte på samma sätt som köpeskillingarne
för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för kronans räkning
af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Eders Kongl. Majrts ifrågavarande framställning har af Riksdagen
bifallits.

Stockholm den 15 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.

Bih. till Riksd. Pro t. 1895. 10 Sami. 1 Afd. 1 Rand. 19 Häft.

3