Riksdagens Skrifvelse N:o 87

Riksdagsskrivelse 1895:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87.

5

N:o 87.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895.
Andra Kammaren den 16 1895.

Riksdagens skrifvelse till Koriungen angående omarbetning utaf
gällande resereglemente af den IL februari 1881 i syfte
att åstadkomma större sparsamhet med statens medel.

(Första Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 2) utlåtande n:o 16.)

(Andra Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 4) utlåtanden n:is 3 och 21.)

Till Konungen.

Uti en hos Riksdagen gjord framställning har uttalats önskvärdheten
deraf att omarbetning företoges af gällande resereglemente i
syfte att åstadkomma större sparsamhet med statens medel, och har
såsom skäl härför anförts, att det numera knappast förekomme, att
resa företoges efter mera än två hästar; att ersättningen för transport
af reseffekter utgjorde en alltför dryg utgiftspost för staten; att den
för de fyra första klasserna i resereglemente! bestämda godtgörelsen
för åkdonslega vore för rundligt tilltagen m. m.

Denna framställning har varit föremål för Riksdagens behandling,
och hvad först beträffar den embetsman i lista och 2:dra klasserna
tillerkända rätt till ersättning med lega för tre hästar, då resa sker
med skjuts, synes det Riksdagen, att, då numera det högst sällan torde
förekomma, att vid tjensteresa med skjuts tre hästar användas, ersättningen
bör, utan nämnvärd olägenhet för förrättningsmannen, kunna
inskränkas till lega för två hästar.

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 87.

Den ersättning för transport af effekter till och från fartyg eller
jernväg, hvilken för de tre första klasserna nu utgår med 1 krona 50
öre, torde kunna nedsättas till likhet med ersättningen för 4:de klassen
eller 1 krona, utan att öfverhufvud taget derigenom någon förlust skulle
för den resande uppstå.

Vidare synes det Riksdagen, att en sänkning af åkdonslegan, för
lista och 2:dra klasserna från 1 krona till 80 öre samt för 3:dje och
4:de klasserna från 60 öre till 50 öre nymilen, kan i största delen af
landet hafva fog för sig och icke för den resande vara af synnerlig
betydelse.

Då, enligt hvad sålunda anförts, Riksdagen anser att besparingar
med afseende å de från statsverket utgående resekostnadsersättningarne
kunna vinnas, får Riksdagen, i anledning af ifrågavarande framställning,
hos Eders Kongl. Maj :t begära omarbetning utaf gällande resereglemente
af den 11 februari 1881 i syfte att, hvad afser resekostnadsersättningarne,
större sparsamhet med statens medel måtte åstadkommas.

Stockholm den 16 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.