Riksdagens Skrifvelse N:o 89

Riksdagsskrivelse 1895:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89.

11

N:o 89.

Uppläst och godkänd hos Forsla Kammaren den 16 maj 1895.
Andra Kammaren den 16 1895.

Riksdagens skrifvelse till Konungen, om åtgärdei-s vidtagande för
åstadkommande af en fortskyndad och ändamålsenlig
folkskolestatistik.

(Första Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 2) utlåtande n:o 8.)
(Andra Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 1) utlåtande n:o 10.)

Till Konungen.

IJti eu inom Riksdagen afgifven motion bär anförts, bland annat,
huru som till offentliggörande i serien »Bihang till Sveriges officiella
statistik» hade vid nedannämnda tider öfverlemnats fyra berättelser om
folkskolorna, afgifna, för år 1882 den 29 mars 1887; för år 1883 den
IG januari 1888; för år 1884 den 5 november 1889 och för år 1885
den 9 mars 1892.

För tiden efter år 1885 hade i ecklesiastikdepartementet hopats
primäruppgifter för icke mindre än åtta år (18861893).

Fn statistik, som så sent offentliggjordes, vore naturligtvis till
föga gagn, och do derpå nedlagda utgifterna kunde ulan tvifvel användas
på bättre sätt. En dylik statistik hade visserligen under alla omständigheter
ett historiskt intresse, men dertill inskränkte sig hufvudsakligen
dess värde.

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 89.

För eu hvar, som sysslade med folkskoleväsendet, vore det emellertid
af största betydelse att kunna erhålla något så när snabba och
tillförlitliga sifferuppgifter rörande folkskoleväsendets utveckling just
under de allra sista åren. Ej minst för regering och Riksdag vore
dylika uppgifter af nöden. Rätt ofta vidtoges förändringar i organisation,
i vilkor för statsbidrags utgående o. s. v. Det vore då af största
vigt, att man sattes i tillfälle att år efter år följa utvecklingen och se
till, hvad resultatet blefve af de vidtagna åtgärderna.

Statens och kommunens utgifter för folkskoleväsendet vore så
höga, att man ensamt af denna anledning kunde fordra, att resultatet,
sådant det kunde framläggas i siffror, snarast möjligt offentliggjordes.

Medan folkskolestatistiken icke blifvit tillgänglig för senare tid
än år 1885, hade redan från trycket utkommit statistiska uppgifter för
år 1893 rörande en del andra samhällsangelägenheter, såsom bergshandteringen,
fångvården, telegrafväsendet, statens jern vägstrafik, postverket,
jordbruk och boskapsskötsel, landtmäteriet, allmänna arbeten,
utrikes handel och sjöfart, statens domäner in. in.

Till jemförelse kunde äfven nämnas, att senast offentliggjorda
häfte af läroverksstatistiken omfattade läsåret 18911892.

Al de sålunda påvisade omständigheterna framginge, att ett missförhållande
i fråga om folkskolestatistiken fortfarande förefunnes, och
borde man derför taga i öfvervägande, huru detta missförhållande bäst
skulle kunna afhjelpas.

Då det med hänsyn till Riksdagens uttalande år 1893 angående
denna angelägenhet icke syntes böra för närvarande ifrågasättas att
genom förhöjdt -ordinarie anslag förstärka arbetskrafterna inom ecklesiastikdepartementets
statistiska afdelning, skulle, derest icke genom en
lämpligare anordning af arbetet en större arbetsprodukt kunde ernås,
ingen annan utväg för att komma ifrån det nuvarande tillståndet gifvas,
än att sjelfva bearbetningen af det statistiska materialet inskränktes.

Af största vigt vore det att sådana åtgärder vidtoges, att, så snart
1894 års primäruppgifter inkommit till ecklesiastikdepartementet, bearbetningen
af dessa kunde taga sin början, så att berättelsen för år 1894
kunde utkomma före den 1 augusti 1896, då bearbetningen af 1895
års primäruppgifter skulle vidtaga.

Vid öfvervägande af hvad sålunda i ärendet förebragts, har Riksdagen
funnit ostridigt, att ett missförhållande i förevarande afseende

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 89.

eger rum. För en noggrann kännedom om vårt folkskoleväsen kräfves
påtagligen en fortskyndad bearbetning och utgifning af den statistik,
som för detta ändamål uppgöres. Det skulle väl vara obilligt att icke
skänka tillbörlig hänsyn åt de svårigheter, som från början måste hafva
varit förbundne med insamlandet och bearbetandet af de uppgifter, på
livilka sagde statistik skall grundas; men det är ock tydligt, att i den
mån de för ändamålet anlitade krafterna blifvit mera förtrogna med
arbetet, bearbetningen af de senare årens uppgifter böra lättare och
snabbare kunna försiggå än den af de tidigare årsuppgifterna.

Med anledning af hvad sålunda blifvit anfördt, får Riksdagen hos
Eders Kongl. Maj:t anhålla om vidtagande af den åtgärd, som kan finnas
erforderlig, på det årligen en officiel statistisk berättelse om folkundervisningen
i vårt land må varda offentliggjord och från trycket utgifven
före utgången af det kalenderår, som närmast efterföljer det, hvarunder
primäruppgifterna till ecklesiastikdepartementet bort inkomma.

Stockholm den 16 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.