Riksdagens Skrifvelse N:o 92

Riksdagsskrivelse 1895:92

Riksdagens Skrifvelse N:o 92.

1

N:o 92.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895.

Andra Kammaren 16

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående förvärfvande för statens räkning af
vissa enskilda jernvägar.

(Statsutskottets utlåtande n o 76 och memorial n:o 81.)

-iwy.t-n vy.''\y - v

Till Konungen.

'' '' Mjjfti it. #

I en den 8 sistlidne mars till Riksdagen aflåten proposition har
Eders Kongl. Maj it, under åberopande af ett propositionen bilagdt utdrag
af protokollet öfver civilärenden för samma dag, föreslagit Kiksdagen bemyndiga
fullmägtige i riksgäldskontoret att, på det Eders Kongl. Maj:t
må blifva i tillfälle att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de i statsrådsprotokollet
angifna grunder åt staten förvärfva SkåneHallands,
Mellersta Hallands, GöteborgHallands, LandskronaEngelholms och
MalmöBillesholms jernvägar, till Eders Kongl. Maj:t, efter ingången af
år 1896, på reqvisition utanordna de medel, som erfordras för gäldande
af hvad för jernvägarne skall kontant till jernvägarnes egare utbetalas,
äfvensom fullgöra ränteliqvider och kapitalafbetahunger'' å de i Skåne
Hallands och MalmöBillesholms jernvägar intecknade obligationslån samt
de kommunallån, hvilka af staten i följd af ifrågavarande banors förvärfvande
öfvertagas.

Denna Eders Kongl. Maj.ts framställning har Riksdagen bifallit.

.ha.. '' U!; .<>:< ::="" ur/;'':''!m!io="" ;="" i-j.yhi="" -="" ;=""> "V''i mbl i.;

Stockholm den 16 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Riksd. Prof. 1895. 10 Sand. 1 Afd. 1 Band. 22 Höft.

I