Riksdagens Skrifvelse N:o 94

Riksdagsskrivelse 1894:94

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

N:o 94.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894.

Andra Kammaren 10

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts
proposition n:o 30 med förslag till ecklesiastik boställsordning.

(Lagutskottets utlåtande n:o 58.)

Till Konungen.

Eders Kongl. Maj:t har genom en den 30 sistlidne november aflåten
proposition föreslagit Riksdagen att antaga ett propositionen bilagdt förslag
till ecklesiastik boställsordning.

Denna proposition har icke blifvit af Riksdagen antagen, hvilket
Riksdagen härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Stockholm den 10 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.