Riksdagens Skrifvelse N:o 94

Riksdagsskrivelse 1895:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

5

N:o 94.

Uppläst och godkänd ho* Första Kammaren, den 16 maj 1895.
Andra Kammaren, 16

Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående
afsättande af medel för amortering af 1894 års svenska
3 % statslån.

> W- < w''="" ''="">

1 , (Statsutskottets memorial n:o 86.)

Till fullmägtige i riksgäldskontoret.

Med anledning af Eder i skrifvelse till statskontoret den 25 sistlidne
april gjorda framställning har Eiksdagen beslutat, att till de under
riksgäldskontorets förvaltning stående liqvidations- och amortissementsfonderna
skall från och med år 1896 årligen utbetalas ett belopp af
672,300 kronor, hvaraf främst skall utgå ränta å 1894 års svenska
3-procent statslån och återstoden användas till amortering derå på tider
och sätt, som fullmägtige i riksgäldskontoret må finna lämpligast, dock
att hela lånet skall vara slutbetaldt inom år 1950. i : »..fur

-föjälhd-- BUOljUfuifiii -b ?;!,>: 1! 1 it» i ? r > r.l. ,«;buiilli?ll

Stookholm den 16 maj 1895.

.curir.t/i ;.) rrro;. ,( bom < uehjsr/pei="" i="" ri;="" t="" it="">

MT.rgM «nrr;i:u»v.''» rq ! J 1 .i >i fh-7f;> <><:»i. :="">:t -i *ti» f>;/rl in .

I '')i> v. l.:> M/:r!.(; Jr'' -. ; t ;.,, ; !(.><> T i. i 7 tij'' j i ,l; , II; ( tf- IV i i. .r-.r;! r i i

fi-rofiJic! ''ti''.rr;-r< vf.vtifli="" ju="" bjj.t;="" j="" ,!+»:="" v="">!i*j .ri>,l[munn»i<>