Riksdagens Skrifvelse N:o 95

Riksdagsskrivelse 1891:95

Riksdagens Skrifvelse N:o 95.

9

t

N:o 95.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891.
- Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående afskrifning af de å viss jord hyllande
grundskatter in. m.

(Statsutskottets utlåtande n:o 54.)

Till Konungen.

Eders Kongl. Maj:t, som den 14 mars innevarande år till Riksdagen
aflåtit propositioner angående dels ändring i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885, dels höjning af det under fjerde hufvudtiteln
uppförda anslag till beväringsmanskapets vapenöfningar m. m ,
dels anslag under femte hufvudtiteln med anledning af de föreslagna
ändringarna i värnpligtslagen, dels ock ändring i förordningen den 14
september 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst,
har i en till Riksdagen förstnämnde den 14 mars innevarande år afgifven
proposition, under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden
för samma dag, föreslagit Riksdagen att, för den händelse
Riksdagen bifölle omförmälda propositioner, propositionen angående
ändring i värnpligtslagen, i hvad densamma afsåge förändrad tydelse
af 1, 3 och 6 §§, 27 § 1 mom., 28 §, 33 § 1 och 2 mom. samt 34, 52
och 53 §§ i nämnda lag, jemväl antaga följande:

Bill. till Riksd Prat. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 18 Käft,

2

10

Riksdagens Skrifvelse N:o 95.

Lag

angående afskrifning af de ä viss jord kritande grundskatter och
hvad dermed egen sammanhang.

§ 1.

De skatter och utlagor, som med tillämpning af bestämmelserna
i _ nådiga kungörelsen den 5 juni 1885, angående nedsättning i de på
viss jord hvilande grundskatter, blifvit nedsatta med trettio procent,
skola afskrifvas under loppet af tio år, räknadt från och med år 1892.
Afskrifningen skall ega rum i sådan ordning, att, under iakttagande i
tillämpliga delar af föreskrifterna i berörda nådiga kungörelse, omförmälda
skatter och utlagor nedsättas från och med år 1892 med tjugu
procent af det belopp, hvarå nedsättningen enligt kungörelsen den 5
juni 1885 beräknats, samt derefter från och med hvart och ett af åren
1893, 1895, 1897 och 1899 med ytterligare 10 procent af nämnda belopp,
hvarefter återstoden af skatterna och utlagorna från och med år
1901 eftergifves.

§ 2.

I de fall, der nedsättning i skatt eller utlaga enligt nådiga kungörelsen
den 5 juni 1885 bör ega rum, men icke ifrågakommer förr
än med 1892 års ingång eller derefter, bestämmes nedsättningen till
enahanda procenttal af det belopp, hvarå enligt samma nådiga kungörelse
nedsättningen skall beräknas, som vid den tidpunkt, då nedsättningen
bör ega rum, enligt nyssnämnda nådiga kungörelse och §
1 i denna lag är eftergifvet å de i berörda § omförmälda skatter och
utlagor.

§ 3.

Den till Sala bergslag förut utgående, men numera till statsverket
indragna grufvedrängshjelpen af hemman inom åtskilliga socknar i
Vestmanlands län skall afskrifvas i enahanda ordning med de i § 1
omförmälda skatter och utlagor, dervid afskrifningen beräknas å det
belopp, hvarå den iemlikt nådiga brefven den 13 juli och den 25 november
1887 medgifna nedsättning af trettio procent egt rum.

Biksdagens Skrifvelse N:o 95.
$ 4.

11

Den ersättning, som jemlikt nådiga kungörelsen den 3 februari
1888 bör utgå till egare af skattefrälsehemman, hvars skatte frälseränta,
ehuru varande af den beskaffenhet, som afses i § 1 af nådiga förordningen
den 11 september 1885, icke blifvit af statsverket inlöst, skall,
under iakttagande i öfrigt af bestämmelserna i nämnda kungörelse,
utgå från och med år 1892 med 50 procent, från och med år 1893 med
60 procent, från och med år 1895 med 70 procent, från och med år
1897 med 80 procent och från och med år 1899 med 90 procent af
räntans belopp, beräknadt på sätt i samma kungörelse föreskrifves,
samt från och med år 1901 med en summa, motsvarande räntans på
nyssnämnda sätt beräknade hela belopp.

§ 5.

De ytterligare bestämmelser, som för tillämpning af föreskrifterna
angående grundskatternas afskrifning kunna finnas erforderliga, meddelas
af Konungen.

Denna Eders Kongl. Maj:ts framställning har icke vunnit Riksdagens
bifall.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.