Riksdagens Skrifvelse N:o 95

Riksdagsskrivelse 1894:95

Riksdagens Skrifvelse N:o 95.

i

N:o 95.

, .Ut: o:/.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894.
Andra Kammaren 10

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
''proposition n:o 69 med förslag till förordning angående
uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets
utgörande på landet den 31 oktober 1891.

(Lagutskottets utlåtande n:o 62.)

Till Konungen.

Eders Kongl. Maj:t har genom en den 6 sistlidne april aflåten proposition
föreslagit Riksdagen att antaga ett i propositionen intaget förslag till
förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående
väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891.

Denna proposition har blifvit af Riksdagen antagen, hvilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

s

Stockholm den 10 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Hih. till Riksd Prof. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 1 Rand. 19 Höft.

2