Riksdagens Skrifvelse N:o 95

Riksdagsskrivelse 1895:95

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 95.

r mj.

lull

N:o 95.

''i »v." it h\w- i . 1,1 . i

, uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895.
i'',oi yo \yirQj*thSvi»i ^ ''__V)W''ja Andra Kammaren 16

.uiiWVtiVi t

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående dispositioner af
nettobehållningen å vissa jernvägars trafikinkomster år
1896.

o ) ii 0 *! >t b i to di I '' > J, (Statsutskottets memorial n:o 87.)

''h Till tfotiiipgen. u

vmttif an Ut i ,tu7i;i»-*(I noga »Bill 51 11511 p.n.aiiBt8'':.t.tt nmorp, s.vpj ^nhri

anri-li: g tern ht »jlebläsailh

zwoitmaeiJioi

''blThhtf

Med bifall b till Eders Kongl. Maj:ts proposition af den. 8 sistlidne
mars har Eiksdagen bemyndigat fullmägtige i riksgäldskontoret att, på
det Eders Kongl. Maj:t må blifva i tillfälle att i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med de i det propositionen bilagda statsrådsprotokoll öfver
civilärenden för samma dag angifna grunder åt staten förvärfva Skånev-fHallands,
Mellersta Hallands, GöteborgHallands, LandskronaEngelholms
och MalmöBillesholms jernvägar, till Eders Kongl. Maj:t, efter
ingången af år 1896, på reqvisition utanordna de medel, som erfordras
för gäldande af hvad för jernvägarne skall kontant till jernvägarnes egare
utbetalas, äfvensom fullgöra ränteliqvider och kapitalafbetalningar å de i
SkåneHallands och MalmöBillesholms jernvägar intecknade obligationslån
samt de kommunallån, hvilka af staten i följd af ifrågavarande banors
förvärfvande öfvertagas.

3

liilcsdagens Skrifvelse vN-.o .9.5.

Enär riksgäldskontoret till följd häraf kommer att under år 1896

dels erhålla en minskad inkomst af....................................kronor 828: 10,

dels få vidkännas ökade utgifter

af ...................................................... kronor 173,300:

och...................................................... > 564,979: 03 » 738,279:03

tillsammans utgörande ......................................................kronor 739,107: 13,

efter en beräkning, som enligt sakens natur icke kan vara annat än
approximativ, måste riksgäldskontoret erhålla en motsvarande ökning i
sina inkomster för samma år. .''För detta ändamål synes det Riksdagen
lämpligast, att nettobehållningen af ifrågavarande fem jernvägars trafikinkomster
år 1896, i Eders Kongl. Maj:ts proposition beräknade till
1,100,000 kronor, af jernvägsstyrelsen inbetalas till riksgäldskontoret, som
torde böra i sammanhang med den liqvid, hvilken enligt gällande bestämmelser
skall i april månad år 1897 upprättas med statskontoret för
år 1896, till sistberörda embetsverk utbetala hvad af omförmälda nettobehållning
återstår, sedan riksgäldskontoret fullgjort detsamma åliggande
ränte- och kapitalliqvider å lån i följd af ifrågavarande jernvägars öfvertagande
af staten.

Riksdagen har alltså medgifvit, att nettobehållningen å Skåne
Hallands, Mellersta Hallands, Göteborg-Hallands, LandskronaEngelholms
och MalmöBillesholms jernvägars till staten ingående trafikinkomster
för år 1896 af jernvägsstyrelsen inbetalas till riksgäldskontoret,
med skyldighet för riksgäldskontoret att af den öfverlemnade nettobehållningen
till statskontoret under år 1897 utbetala hvad som icke åtgått till
bestridande af riksgäldskontoret åliggande ränte- och kapitalbetalningar

å lån i följd af berörda jernvägars öfvertagande af staten.

V til?. j.lOii i tt''R . ifj HKi iiiVifXl ti/iX

Stockholm den 16 maj 1895.

nibU !: :ii it J r : . .)=:» filt Hrb.j i..- K

:i- ! I . i: nojjptriolj. -.u in Liv . ix-aua hn il

, * , , > .f t , c> *. u r . i-- i

Med undersåtlig vördnad.

t I .

hii!''ll; l!f! l;gj
lull.!'': It: fl''

4-

i r 7

T

tKV Liv
.Vin*:

11. I! I I

t; fnuntw a
\ l 1c uoi.i

i hl KO)!