Riksdagens Skrifvelse N:o 96

Riksdagsskrivelse 1891:96

12

Riksdagens Skrifvelse N:o 96.

N:o 1)6.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående godtgörelse till fanjunkaren vidkongl.
Vestqöta-Dals regemente 0. T. Bäfverfeldt och hans
maka M. F. B. Bäfverfeldt, född Nielsen, för den förlust
de, genom förre svenske och norske generalkonsuln i
Geneve A. M. von Schcecks tillskyndande, lidit.

(Statsutskottets utlåtande n:o 57.)

Till Konungen.

Uti en den 13 mars 1891 till Riksdagen aflåten proposition har
Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att medgifva, att till godtgörande
af den förlust, som tillskyndats fanjunkaren vid kongl. VestgötaDals
regemente Oscar Theodor Bäfverfeldt och hans hustru Maria Fernanda
Benedicta Bäfverfeldt, född Nielsen, derigenom att förre svenske
och. norske generalkonsuln i Genéve Adolph Martin von Schack, som
den 4 augusti 1886 för makarne Bäfverfeldts räkning uppburit hustru
Bäfverfeldt, enligt testamente efter enkan Teresia I/Orsa, född Baumer,
i Rheinfelden, kantonen Aargau i Schweiz, tillfallna medel, tjugutre

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 96.

tusen ett hundra sextiotre francs 10 centimes, men underlåtit att derför
redovisa, måtte af Sveriges innestående andel i konsulskassan för år
1890 till makarne Bäfverfeldt utbetalas ett belopp af sexton tusen sex
hundra sjuttiosju kronor 43 öre, under vilkor, att makarne Bäfverfeldt
på utrikesdepartementet öfverläte rättigheten att uppbära hvad von
Schseck genom domstolens i Prag utslag den 28 oktober 1890 förpligtats
att till bemälde makar gälda.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har vunnit Riksdagens
bifall.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Bih. till Riksd. Rrot. 1891. 10 Sami.

1 Afd. 1 Band. 18 Käft.

3