Riksdagens Skrifvelse N:o 97

Riksdagsskrivelse 1891:97

Riksdagens Skrifvelse N:o 97,

1

N:o 97.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891.
- Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition angående upphörande af de enligt förordningen
den 16 maj 1884 angående hevillningsafgifter
för särskilda, förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter
af frälseegendomar och lotshemman.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 15 och memorial n:o 24.)

Till Konungen.

1 en till Riksdagen afbiten proposition af den 14 nästlidne mars
har Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att, under förutsättning
att Eders Kongl. Maj:ts propositioner angående afskrifning af de å viss
jord hvilande grundskatter m. m. samt höjning i de under fjerde och
femte hufvudtitlarne uppförda anslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären
m. m. vunne Riksdagens bifall, besluta, att de enligt
förordningen den 16 maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda
förmåner och rättigheter nu utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar
och lotshemman från och med år 1892 ej vidare måtte utgöras.

Då emellertid sist berörda Eders Kongl. Majrts propositioner ej
af Riksdagen bifallits, har ej heller Eders Kongl. Maj:ts ifrågavarande
proposition vunnit Riksdagens bifall.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Riksd. Prof. 1891. 10 Samt. 1 Afd. 1 Band. 19 Haft. (N:is 97102). 1