Riksdagens Skrifvelse N:o 97

Riksdagsskrivelse 1895:97

Riksdagens Skrifvelse N:o 97.

1

N:o 97.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast
egendom samt af inkomst.

(Bevillningsutskottets betänkande n:is 3 och 29.)

Till Konungen.

Sedan Riksdagen öfversett och granskat gällande förordning
angående bevillning af fast egendom samt af inkomst, har Riksdagen
uti nämnda förordning vidtagit de förändringar, hvarom här nedan
förmäles.

Med anledning af inom Riksdagen väckt förslag om meddelande
af bestämmelser i syfte att bereda ledamöter i pröfningsnämnd tillfälle
att före nämndens sammanträde erhålla kännedom om de hos sagda
myndighet anförda besvär har Riksdagen, som på grund af inhemtade
upplysningar om det sätt, hvarpå pröfningsnämndens i Stockholms
stad arbete är ordnadt, funnit några särskilda bestämmelser i förutnämnda
syfte ej vara beträffande hufvudstaden erforderliga, men deremot
ansett önskvärdt, att med afseende å landets öfriga delar bestämmelser
i sagda syfte meddelades, beslutit., att §§ 51, 54 och 65
mom. 1 i gällande bevillningsförordning skola erhålla följande förändrade
lydelse:

Bill. till Riksd. Prot. 1895. 10 Samt. 1 Afd. 1 Band. 23 Käjt.

1

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 97.

Ȥ 51.

Skattskyldig, som icke åtnöjes med vederbörande taxeringsnämnds
beslut i hvad honom rörer, så ock vederbörande kommun, som är missnöjd
med taxeringsnämnds beslut, må deri söka ändring hos pröfningsnämnden
genom besvär, hvilka, skriftligen affattade, skola senast innan
klockan tolf å fjortonde dagen före den, då pröfningsnämnden sammanträder,
eller, om fjortonde dagen är helgedag, å nästföljande dag till
Kongl. Maj:ts befallningshafvande ingifvas; dock att besvär mot beslut af
taxeringsnämnd i Stockholms stad må ingifvas senast klockan tolf å åttonde
dagen före pr öfning snämndens sammanträde, eller, om åttonde dagen är
helgedag, å nästföljande dag; börande de skattskyldige genom den i 54 §
omförmälda kungörelsen härom erinras.

§ 54.

Uti derom utfärdad kungörelse uppgifver Kongl. Maj:ts befallningshafvande
dem, som till ledamöter i pröfningsnämnden blifvit utsedde,
samt underrättar länets invånare om tid och ställe för nämndens sammanträde;
och åligger det Kongl. Majrts befallningshafvande att i god
tid låta ett exemplar af denna kungörelse en hvar af nämndens ledamöter
tillställas, hvarjemte genom sagda myndighets försorg förteckning
öfver de inkomna besvärsskrifterna med kortfattad redogörelse för de i besvären
gjorda yrkanden bör, så fort ske kan, till ledamöterna öfversändas;
dock att sådan förteckning icke erfordras för ledamöterna i Stockholms stads
pr öfning snämnd.

§ 65.

Mom. 1. Till ersättning åt ordförandena i bevillningsberedningarna
för deras arbete med sjelfva beredningen, till arfvoden åt kronans
ombud vid taxeringsnämnd i stad och för protokollsföringen samt andra
anteckningar under pröfningsnämndens sammankomster, till kostnad för
tryckning eller utskrift af förteckningar öfver de till pröfningsnämnden inkomna
besvärsskrifter, äfvensom till vedergällning för det i samband
med taxeringsförrättningarna för öfrigt lemnade biträde af städernas
tjenstemän eller andra personer, som icke ega att vid samma förrättningar
beräkna rese- och traktamentsersättning, må hvarje pröfningsnämnd,
med undantag af Stockholms stads, för hvilken nedanstående
särskilda stadgande gäller, använda och fördela högst ett belopp, mot -

3

Riksdagens Skrifvelse N:o 97.

svarande tre procent af de första 100,000 kronor, hvartill länets hela
bevillningssumma efter denna förordning för året uppgår, två procent
af derpå följande 50,000 kronor och en procent af allt hvad bevillningssumman
öfverstiger 150,000 kronor, dock får, om än denna bevillningssumma
sedermera skulle visa sig öfverstiga dess af pröfningsnämnden
beräknade belopp, hvarken någon ytterligare kostnadsersättning eller
vedergällning än den då beviljade för samma år utdelas, eller ett sådant
öfverskott tagas i beräkning vid bestämmande af enahanda ersättning
och vedergällning under ett följande år; börande vid de särskilda ersättningarnas
bestämmande afseende fästas på för uppdragets utförande
erforderlig skicklighet, tid och arbete. Landsstatstjensteman, som i och
för tjensten är skyldig att närvara vid taxeringsförrättning, eger icke
att derför åtnjuta arfvode af bevillningen.»

Med anmälan om detta beslut får Riksdagen, som till fyllande af
statsverkets behof för år 1896 åtagit sig en bevillning af fast egendom
samt af inkomst till belopp af 6,350,000 kronor och tillika beslutit,
att af detta belopp 5,000,000 kronor skola utgå enligt nu gällande
bevillningsförordning, tillkännagifva, att Riksdagen stadfäst gällande
förordning om sådan bevillnings utgörande att, med iakttagande af de
i densamma beslutade, här ofvan omförmälda förändringar, tjena till
efterrättelse för år 1896 och intill slutet af det år, under hvars lopp
ny förordning angående denna bevillning varder af Riksdagen faststäld;
och får Riksdagen anhålla, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta
utfärda allmän kungörelse derom.

I proposition af den 15 sistlidne januari har Eders Kongl. Maj:t
föreslagit Riksdagen att såsom bidrag till fyllande af statsverkets behof
för år 1896 bevilja en särskild tilläggsbevillning af 4,500,000 kronor
att, utan sammanblandning med bevillningen af fast egendom samt af
inkomst, på grund af nämnda års bevillningstaxering utgå med en krona
för bevillningskrona å bevillningen af fast egendom samt af inkomst,
dock så att de, hvilka för inkomst äro taxerade till belopp, för hvilka
jemlikt § 11 mom. 1 i gällande bevillningsförordning lindring i bevillningen
eger rum, skola, då inkomsten icke uppgår till 1,200 kronor,
från tilläggsbevillningens utgörande vara befriade och, då inkomsten
uppgår till 1,200 kronor, men icke till 1,800 kronor, erlägga tilläggsbevillning
med endast 50 öre för bevillningskrona; börande denna
tilläggsbevillning på enahanda sätt som bevillningen af fast egendom
samt af inkomst af vederbörande vid de under år 1897 infallande uppbördsstämmor
uppbäras samt i behörig ordning redovisas.

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 97.

I likhet med Eders Kongl. Maj:t har Riksdagen ansett det belopp,
som för statsutgifterna under nästkommande år erfordras utöfver tillgängliga
och förut påräknade tillgångar, böra uttagas genom tilläggsbevillning,
men då det belopp, som återstår att genom sådan bevillning
uppbringa, utgör endast 30 procent af hvad Eders Kongl. Maj:t i
sådant afseende beräknat, har ifrågavarande beskattning blifvit af Riksdagen
bestämd till endast 30 öre per bevillningskrona. Riksdagen har
alltså på det sätt bifallit Eders Kongl. Maj:ts ifrågavarande förslag, att
Riksdagen beslutit att, såsom bidrag till fyllande af statsverkets behof
för år 1896, bevilja eu särskild tilläggsbevillning af 1,350,000 kronor
att utgå på sätt bilagda, af Riksdagen beslutade förordning utvisar.

Med öfverlemnande af sistnämnda förordning får Riksdagen anhålla,
'' det täcktes Eders Kongl. Maj:t låta densamma till allmän efterrättelse
kungöra.

Stockholm den 17 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagens Skrifvelse N:o 97.

5

Förordning

angående utgörande af en särskild tilläggsbevillning för år 1896.

Svenska folkets vid lagtima riksmöte i Stockholm nu församlade
ombud göre veterlig!, att Riksdagen såsom bidrag till fyllande af statsverkets
behof för år 1896 beviljat en särskild tilläggsbevillning af
1,350,000 kronor att, utan sammanblandning med bevillningen af fast
egendom samt af inkomst, på grund af nämnda års bevillningstaxering
utgå med trettio öre för bevillningskrona å bevillningen af fast egendom
samt af inkomst, dock så att de, hvilka för inkomst äro taxerade
till belopp, för hvilka jemlikt § 11 mom. 1 i gällande bevillningsförordning
lindring i bevillningen eger rum, skola, då inkomsten icke
uppgår till 1,200 kronor, från tilläggsbevillningens utgörande vara befriade
och, då inkomsten uppgår till 1,200 kronor men icke till 1,800
kronor, erlägga tilläggsbevillning med endast femton öre för bevillningskrona;
börande denna tilläggsbevillning på enahanda sätt som bevillningen
af fast egendom samt af inkomst af vederbörande vid de under
år 1897 infallande uppbördsstämmor uppbäras samt i behörig ordning
redovisas.