Riksdagens Skrifvelse N:o 98

Riksdagsskrivelse 1895:98

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

N:o 98.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895.

- Andra Kammaren den 17 maj 1895.

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets
inkomster.

(Statsutskottets utlåtande n:o 59, bevillningsutskottets betänkande n:is 27 och 29 samt
bankoutskottets memorial n:is 8 och 9.)

Till Konungen.

Vid behandlingen af Eders Kongl. Maj:ts den 15 januari innevarande
år till Riksdagen aflåtna proposition angående statsverkets
tillstånd och behof har, i afseende å beräkningen af statsverkets inkomster
för den tid, nästa statsreglering omfattar, eller år 1896 och
intill dess ny statsreglering derefter vidtager, Riksdagen, på sätt bilagda
tabell utvisar, funnit de ordinarie inkomsterna böra beräknas till
19,070,000 kronor och de extra ordinarie inkomsterna eller bevillningarna
till 78,450,000 kronor.

Grundskatt. Denna inkomsttitel har af statskontoret, med iakttagande
af den afskrifning å skatten, som jemlikt lagen den 2 december
1892 skulle under år 1896 ega rum, beräknats till 1,908,000 kronor.
Om detta belopp minskades med summan af de tillgiftsräntor, som nu
borde ur riksstaten uteslutas, eller 2,600 kronor, utgjorde återstoden i
jemnt tusental 1,905,000 kronor, med hvilket belopp Eders Kongl. Maj:t
föreslagit, att förevarande inkomsttitel måtte i riksstaten för år 1896
upptagas.

Riksdagens Skrivelse N:o 98. 7

Då Riksdagen vid fråga om regleringen af utgifterna under riksstatens
femte hufvudtitel i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag
beslutit, att det å anslaget till båtsmansindelningen under rubriken »indelning
och dermed jemförlig anvisning, på förslag: friheter» uppförda
belopp 2,600 kronor skall ur riksstaten uteslutas, följer häraf att, på
sätt Eders Kongl. Maj:t föreslagit, en motsvarande minskning i den
beräknade inkomsten af grundskatter må ega rum; och då Riksdagen
ej heller i öfrigt haft något att erinra mot Eders Kongl. Majrts beräkning
af denna inkomsttitel, bar Riksdagen, lika med Eders Kongl. Maj:t,
ansett densamma böra i riksstaten för år 1896 upptagas till 1,905,000
kronor.

Tullmedlen, hvilka vid nästlidet års riksdag för innevarande år
beräknades till 30,000,000 kronor, hafva i bruttoinkomst inbragt:

år 1891............................................................................... kronor 37,865,262:

1892.............................................................................. 37,228,458:

1893................................................................................. 36,934,304:

eller i medeltal för dessa tre år........................ 37,342,674:

samt år 1894 ................................................................. 38,631,960: .

I sin statsverkspropositionen bifogade skrifvelse den 11 sistlidne
december angående inkomstberäkningen för år 1896 bar statskontoret
med afseende å den inhemska sockerproduktionens ökning och den
deraf föranledda minskning i inkomst af sockertullen föreslagit tullmedlens
upptagande med samma belopp, hvartill de för innevarande
år af Riksdagen beräknats, eller 30,000,000 kronor.

Vid denna beräkning har emellertid såsom herr statsministern
och dåvarande chefen för finansdepartementet vid statsverkspropositionen
beslutande den 14 januari innevarande år till statsrådsprotokollet
erinrat statskontoret endast haft att taga hänsyn till den inkomst,
som de vid tiden för skrifvelsens aflåtande bestående tullafgifter kunde
antagas komma att lemna. Eu förändring i denna beräkning påkallades
emellertid af Eders Kongl. Maj:ts den 5 i sistnämnda månad fattade
beslut att föreslå Riksdagen en förhöjning i tullsatserna för spanmål
och vissa dermed närbeslägtade artiklar.

Beräkningen af den verkan, dessa tullförböjningar kunde antagas
komma att utöfva på tullinkomsten, borde erinrar herr statsministern
vidare gifvetvis grundats på en medeltalsberäkning af införseln utaf
de ifrågavarande artiklarne under ett visst antal år. Med afseende på
det inflytande, tillvaron af spanmålstullar utöfvat på införseln af spanmål,
borde tydligen tiden före år 1888, då berörda tullar infördes, icke
till någon del tagas med i beräkningen. Det tillförlitligaste resultatet

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

kunde antagas vinnas, om man jemväl lemnade ur räkningen åren 1888
och 1894, då införselförhållandena till följd af genomförda eller förväntade
ändringar i tullagstiftningen icke oväsentligt afvikit från de
normala, och endast grundade beräkuingen på förhållandena under
femårsperioden 18891893.

I årligt medeltal för dessa fem år hade införseln utgjort i jemna
tusental kilogram:

af omalen spanmål .........

malt...............................

,, malen spanmål m. m
kli ...................................

Tillämpades å de sålunda beräknade införselbeloppen den af Eders
Kongl. Maj:t föreslagna förhöjningen i tullafgifter, uppkomme en ökad
tullinkomst af 5,489,150 kronor. Denna summa borde likväl minskas
med det belopp, som motsvarade den tullfria införseln från Norge, med
afseende hvarå och då tullförhöjningarna måste antagas komma att
medföra någon minskning i importen, den ökade tullinkomsten skäligen
kunde upptagas med ett till 5,000,000 kronor afjemnadt belopp.

Med beloppet 35,000,000 kronor hafva tullmedlen också blifvit
upptagna i Eders Kongl. Majrts förslag till statsreglering för år 1896.

Afkastningen af förevarande inkomsttitel lärer likväl numera få
till någon del beräknas annorlunda, sedan de af Eders Kongl. Maj:t
föreslagna tullsatser för ofvanberörda artiklar blifvit genom Riksdagens
beslut i viss mån jemkade. I sådant afseende märkes, att tullsatserna
för omalen spanmål och för malt, i Eders Kongl. Majrts förslag upptagna,
den förra till 3 kronor 15 öre och den senare till 4 kronor per
100 kilogram, af Riksdagen höjts till respektive 3 kronor 70 öre och
5 kronor, samt att artikeln kli, för hvilken Eders Kongl. Maj:t föreslagit
en tull af 30 öre per 100 kilogram, af Riksdagen bibehållits tullfri.

Med afseende å dessa förändringar i de förhållanden, på hvilka
Eders Kongl. Maj:ts beräkning grundats, anser Riksdagen, att det belopp,
hvartill tullmedlen af Eders Kongl. Maj:t förslagsvis upptagits,
bör kunna ökas med en million kronor. De förändringar i öfrigt, hvilka
i gällande tulltaxa vidtagits, lära icke vara af tillräcklig betydenhet att
på förevarande beräkning inverka.

Riksdagen har alltså för år 1896 beräknat tullmedlen till 36,000,000
kronor.

Stämpelmedlen, som för innevarande år beräknats till 5,300,000
kronor, hafva utgjort:

191,281,000 kilogram
1,179,000

44.269.000

18.192.000

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

9

år 1891 ..............................................

1892 ................................................

1893 ................................................

eller i medeltal för dessa tre år

kronor 3,311,391:

3,492,122:

,, 3,330,291:

3,377,935:

Stämpelmedlen hafva af Eders Kongl. Maj:t, i enlighet med hvad
statskontoret föreslagit, ansetts böra för år 1896 beräknas till samma
belopp, hvarmed de i riksstaten för innevarande år finnas uppförda, eller
till 5,300,000 kronor; och, då verkningarna af den nya förordning angående
stämpelafgiften, som med innevarande års ingång trädt i kraft,
ännu icke kunna närmare öfverskådas, har Riksdagen icke något att
emot förslaget erinra; hvadan Riksdagen för år 1896 beräknat stämpelmedlen
till 5,300,000 kronor.

BränvinstillverJcningsafgiften. Beträffande denna inkomsttitel har
statskontoret i sin ofvannämnda skrifvelse af den 11 december 1894
anfört följande:

»Enligt räkenskaperna har bränvinstillverkningen i riket utgjort:

år 1889 ..........................

1890 ..........................

1891 .......................

1892 ..........................

1893 .........................

utgörande medeltalet
Medeltalet för
gick till..........................

för femårsperioden ..........................

femårsperioden 18881892 upp -

liter 29,191,284
29,050,059
32,141,007
31,804,818
31,721,077
30,781,649.

30,153,185.

Tillverkningen under innevarande år intill den 1 i denna månad
har, enligt meddelande från finansdepartementets kontroll-och justerings byrå,

uppgått till........................................................................ liter 28,225,667

och om härtill lägges tillverkningen under december

månad sistlidet år............................................................... ,, 5,078,446

skulle, under förutsättning att sistnämnda litertal komme
att motsvara tillverkningen för samma månad
innevarande år, detta års tillverkning blifva............ liter 33,304,113.

Beträffande tillverkningsskatten, som är upptagen uti innevarande
års riksstat med 13,700,000 kronor och för år 1895 beräknad till ett
Bill. till RiJcsd. Prof. 1899. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 23 Hiift. 2

30

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

jemnadt belopp af 14,000,000 kronor, meddelas följande öfversigt för
femårsperioden 18891893:

Influten skatt.

Restitution för

Statsverket

denature! adt
bränvin.

för högt er-lagd skatt.

behållet.

år 1889.............................

Kronor.

14,370,270

Kronor.

366,779

Kronor.

12,444

Kronor.

13,991,047

1890................................

16,287,351

435,179

11,599

15,840,573

1891................................

15,022,350

593,933

7,835

14,420,582

14,538,088

1892.................................

15,047,034

504,348

4,598

1893.................................

15,849,588

534,549

5,017

15,310,022

Under innevarande år intill den 1 dennes är tillverkningsskatt
erlagd med 14,601,713 kronor 45 öre.

I jemförelse med föregående år har denna inkomst, fördelad på
de särskilda månaderna, influtit sålunda:

Januari

F ebruari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

månad

11

11

11

11

11

11

11

September ,,
Oktober
November ,,

År 1894.

.............................. 867,791:

............................... 975,080:

................................ 1,077,827:

................................. 1,535,871:

................................ 5,673,906:

291,577:

................................ 240,715:

.............................. 253,816:

707,886:

............................... 1,296,750:

................................ 1,740,494:

Summa kronor 14,661,713:

År 1893.

. 642,566:
887,070:
994,302:
969,855:
1,060,222:
1,574,842:
1,291,785:
1,329,186:
1,601,851:
1,849,468:
1,967,524:
14,168,671: .

Det under december månad år 1893 influtna beloppet uppgick
till 1,567,428 kronor. Äfven om inkomsten under innevarande månad
icke skulle fullt uppgå till den summa, som under motsvarande tid förlidet
år inflöt, torde dock kunna såsom sannolikt antagas, att statsverkets
behållna inkomst af bränvins till verkningsskatten, efter afdrag

11

Riksdagens Skrifvelse N:o 98-

för restitution för denatureradt bränvin hvilken restitution sistlidet
år belöpte sig till 534,549 kronor för innevarande år skall komma
att uppgå till omkring 15,500,000 kronor.

Då denna statsinkomst, uti riksstaten, såsom ofvan nämnts, för
år 1895 beräknad till 14,000,000 kronor, såväl under de tre sistförflutna
åren som innevarande år visat sig vara i stigande och under det första
af dessa år inbringat mer än 14,400,000 kronor, torde en förhöjning
i den senast antagna beräkningen kunna ega rum; och hemställer
statskontoret i sådant afseende, att bränvinstillverkningsskatten för år
1896 måtte upptagas med 14,400,000 kronor.»

I öfverensstämmelse härmed har Eders Kongl. Maj:t föreslagit
beräkningen af ifrågavarande statsinkomst till sistnämnda belopp.

Enligt upplysningar af chefen för finansdepartementets kontrolloch
ju ste ringsbyrå har bränvinstillverkningen under år 1894 i sin helhet
omfattat en tillverkningsqvantitet af 33,068,884 liter. Den under
samma år influtna tillverkningsafgiften har belöpt sig till 16,253,410
kronor, samtidigt hvarmed restitution af tillverkningsafgift för denatureradt
bränvin utgått med 712,267 kronor. Statsverkets behållna inkomst
af denna inkomsttitel under sistlidet år har alltså utgjort 15,541,143
kronor.

Beträffande förhållandena under innevarande år har Riksdagen
inhemtat, att tillverkningen under årets tre första månader omfattat en
tillverkningsqvantitet af 14,709,409 liter. Tillverkningsqvantiteten för
motsvarande del af år 1894 uppgick till 14,507,608 liter.

Med afseende å de sålunda inhemtade upplysningarna synes det
Riksdagen, att man utan risk bör kunna beräkna statsverkets inkomst
af bränvinsskatten för nästa statsreglering till jemna 14 1/2 millioner
kronor; och har Riksdagen alltså beräknat bränvinstillverkningsskatten
för år 1896 till 14,500,000 kronor.

Hvitbetssockertillverhiingsaf''giften. Härom har i statskontorets förut
åberopade skrifvelse af den 11 december 1894 anförts följande:

»Hvitbetssockertillverkningsafgifteu uppgick

år 1891 till ......................................................................... kronor 1,846,588:

1892 2,260,496:

1893 2,718,927:

Denna statsinkomst, som för år 1894 är beräknad till 2,600,000
kronor, blef med anledning af de upplysningar, som innevarande års

12

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

Riksdag erhållit från ofvannämnda kontroll- och justeringsbyrå, af Riksdagen
upptagen för år 1895 till 6,800,000 kronor.

Uti förnyade nådiga förordningen den 19 maj 1893 om beskattning
af hvitbetssockertillverkningen i riket är stadgadt, bland annat,
att det beskattningspligtiga råsockret skulle, med ett visst undantag,
beräknas efter de för tillverkningen använda betornas vigt sålunda, att
100 kilogram råa (ej torkade) hvitbetor antagas lemna ett utbyte af 9
kilogram socker, samt att den nådiga förordningen skulle träda i kraft
den 1 juli 1893, dock att det förhöjda utbytet skulle beräknas intill
den 1 september 1894 till 7,5 kilogram och intill den 1 september

1895 till 8,2 5 kilogram, allt för 100 kilogram råa (ej torkade) hvitbetor.

Enligt meddelande från nämnda kontroll- och justeringsbyrå hafva
under innevarande år 17 hvitbetssockerfabriker, mot 10 under sistlidet
år, varit i verksamhet, och har tillverkningsskatten under januarinovember
innevarande år debiterats med 3,429,773 kronor 18 öre. Efter
omförmälda af Riksdagen åberopade, i bevillningsutskottets betänkande
n:o 21 intagna promemoria från samma byrå skulle skatten för innevarande
år i sin helhet kunna beräknas uppgå till 5,295,251 kronor;
och utvisar denna promemoria, att den af Riksdagen för år 1895 faststälda
beräkningen grundats på det antagande, att betodlingen år 1895
skedde till samma utsträckning som år 1894.

Under år 1895 skall utbytesprocenten utgöra till den 1 september
8,25 och derefter och framgent 9. Vid sådant förhållande, och under
antagande att afverkningen under år 1896 blifver lika med den under
år 1895 beräknade, skulle skatten för 1896 års tillverkning komma att
utgöra 6,976,200 kronor; lärande densamma få i riksstaten uppföras
med ett jemnadt tal af 7,000,000 kronor.»

Med det sålunda föreslagna beloppet har jemväl Eders Kong].
Maj:t ansett den ifrågavarande statsinkomsten böra i riksstaten för år

1896 upptagas; och då Riksdagen icke har något att härvid erinra, har
Riksdagen i riksstaten för år 1896 upptagit hvitbetssockertillverkningsafgiften
med 7,000,000 kronor.

Vidare har Eders Kongl. Maj:t i propositionen angående statsverkets
tillstånd och behof föreslagit, att såsom tillgång vid förevarande
statsreglering må beräknas och användas öfverskott å statsregleringarna
för föregående år med 674,000 kronor.

På sätt Riksdagen i skrifvelse angående statsregleringen för år
1896 anmäler, har Riksdagen såsom tillgång vid statsregleringen för år

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 98.

1896 beräknat och användt öfverskott å statsregleringai na för föregående
år 674,000 kronor.

I omförmälda proposition har Eders Kongl. Maj:t i sammanhang
med beräkningen af förenämnda inkomster föreslagit, att riksbankens
vinst för år 1894, i rundt tal utgörande 2,600,000 kronor, måtte för
statsverkets behof anvisas till utbetalning vid den tid under år 1896,
som af Riksdagen komme att bestämmas.

Riksdagen har beslutit, att af riksbankens för år 1894 bokförda
vinst ett belopp af 2,340,000 kronor skall öfverlemnas till statsverket,
och återstoden, eller 263,187 kronor 21 öre, för riksbanken bibehållas,
samt att statsverkets andel af bankovinsten för 1894 skall af fullmägtige
i riksbanken tillhandahållas statskontoret och utgå med eu fjerdedel
under hvarje af månaderna januari, april, juli och oktober år 1896.

Stockholm den 17 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.

14

Bilcsdagens Skrifvelse N:o 98.

Statsverkets inkomster.

i

1 ,

Kronor.

öre.

Ordinarie inkomster.

i Grundskatt ..............................................................

1,905,000

_

I Kyrkotionde.................................................................

250,000

_!

Kavalleriregementenas hästvakansspanmål ....................

270,000

Afgifter för persedelunderhållet vid rusthållsinfanteriet

51,000

Trosspassevolansafgift.....................................................

19,000

1 Tillfälliga rotevakansafgifter.........................

44,000

_

Soldatvakansafgift........................................................

56''000

Båtsmansvakansafgift.................................................................

200,000

Arrendemedel ................................................................

2,400,000

_

Mantalspenningar.............................................................

665,000

Bötesmedel...............................................................

250,000

1 Kontrollstämpelmedel ......................................................

25,000

Fyr- och båkmedel................................................

1,400,000

Telegrafmedel ...............................................................

1,335,000

j Jernvägstrafikmedel....................................................

7,200,000

Skogsmedel.....................................................................

2,900,000

1 Extra uppbörd................................................................

100,000

Säger 19,070,000:

Bevillning av.

Tullmedel............................................................

36,000.000

Postmedel..................................................................

8,500,000

Bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättig-

heter ................................................................

800,000

Stämpelmedel ......................................................................

5,300,000

Bränvinstillverkningsskatt....................................................

14,500,000

II vit bet socken illverkningsafgif:.............................................

7,000,000

Bevillning af fast egendom samt af inkomst..................

5,000,000

Tilläggsbevillning............................................................

1,350,000

Säger 78,450,000:

Summa

97,520,000