Riksdagens Skrifvelse N:o 99

Riksdagsskrivelse 1895:99

Riksdagens Skrifvelse N:o 99.

15

N:o 99.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1895.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 § regeringsformen
föreskrift krediti vsummor.

(Statsutskottets memorial n:is 90, 94 och 95.)

Till Konungen.

Med anledning af stadgandet i 63 § regeringsformen, att för oförsedda
händelser tvenne särskilda summor böra vid hvarje riksdag anslås
och till utbetalning flan riksgäldskontoret anvisas, den ena att
vara tillgänglig, då Konungen, till rikets försvar eller andra högst vigtiga
och angelägna ändamål, sedan hela statsrådets tankar deröfver
blifvit inhemtade, finner den vara oundgängligen nödig, den andra att,
vid infallande krig, af Konungen lyftas, sedan Han statsrådet in pleno
hört och Riksdagen sammankallat, har Riksdagen härom fattat beslut
och bestämt den förra af dessa summor till sju millioner femhundratusen
kronor samt den senare, eller det så kallade stora kreditivet,
jemväl till sju millioner femhundratusen kronor.

Stockholm den 17 maj 1895.

Med undersåtlig vördnad.