Riksdagens skrivelse Nr 280

Riksdagsskrivelse 1914:280 - b

- b

Riksdagens skrivelse Nr 280.

1

Nr 280.

Uppläst och godkänd i första kammaren den 23 september 1914.
» » »i andra kammaren den 23 september 1914.

Riksdagens skrivelse till Konungen, angående anvisande av extra
rekryteringsbidrag för fyllande av 1915 års stater.

(Särskilda utskottets nr 1 utlåtande nr 32.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 12 juni 1914 avlåten proposition, nr 148,
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över lantförsvarsärenden för samma dag, föreslagit riksdagen medgiva,
att från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar måtte, i enlighet
med i statsrådsprotokollet närmare angivna grunder, utbetalas extra rekryteringsbidrag
för underlättande av manskapsrekryteringen till fyllande av
nästkommande års stater.

Riksdagen har bifallit Eders Kungl. Maj:ts förevarande framställning.

Stockholm den 23 september 1914.

Med undersåtlig vördnad.

Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 14 samt. 95 käft. (Nr 280281.) 1