Riksdagens skrivelse Nr 284

Riksdagsskrivelse 1914:284 - b

- b

4

Riksdagens skrivelse Nr 284.

Nr 284.

Uppläst och godkänd i första kammaren den 25 september 1914.
» » » i andra kammaren den 25 september 1914.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående anslag till resekostnaden för
medellösa arbetssökande.

(Statsutskottets utlåtande nr 109.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 17 september 1914 avlåten proposition (nr 282)
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt utdrag
av statsrådsprotokollet över civilärenden för samma dag, föreslagit riksdagen
att på extra stat för år 1915 bevilja ett förslagsanslag av 20,000 kronor
att i huvudsaklig överensstämmelse med de i statsrådsprotokollet angivna
grunder utgå såsom bidrag till resekostnader för medellösa arbetssökande,
som av arbetsförmedlingsanstalt anvisats plats å annan ort, med rätt för
Eders Kungl. Maj:t att av tillgängliga medel redan under år 1914
utanordna erforderliga belopp.

Riksdagen, som funnit Eders Kungl. Maj:ts ifrågavarande framställning
böra bifallas, har alltså på extra stat för år 1915 under sjätte huvudtiteln
beviljat ett förslagsanslag av 20,000 kronor att i huvudsaklig överensstämmelse
med de i statsrådsprotokollet över civilärenden den 17 september
1914 angivna grunder utgå såsom bidrag till resekostnader för medellösa
arbetssökande, som av arbetsförmedlingsanstalt anvisats plats å annan ort,
med rätt för Eders Kungl. Maj:t att av tillgängliga medel redan under år
1914 utanordna erforderliga belopp.

Stockholm den 25 september 1914.

Med undersåtlig vördnad.

O. L. Svaiibäcks Boktryckeri, Stockholm 1914.