Riksdagens skrivelse nr 592—593

Riksdagsskrivelse 1945:593 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr 592593.

5

Till vad departementschefen anfört och förordat i syfte att redan nu åstadkomma
en viss förbättring av beklädnadsutrustningen har riksdagen givit sin
anslutning.

Såsom i ärendet meddelats torde under beredskapstiden anskaffade baracker
i vissa fall kunna ställas till hemvärnets förfogande för användning såsom s. k.
hemvärnsgårdar och dylikt. Det har synts riksdagen, som örn detta uppslag
vore värt beaktande, och det må ankomma på Kungl. Maj :t att fatta beslut
därom.

Vad departementschefen anfört beträffande kostnadsberäkningar och anslagsfrågor
har icke givit riksdagen anledning till särskilt uttalande.

Under åberopande av det anförda får riksdagen anmäla, att riksdagen godkänt
vad i statsrådsprotokollet över försvarsärenden för den 9 november 1945
av departementschefen föreslagits beträffande hemvärnets rekrytering samt
hemvärnspersonalens tjänstgöring och ekonomiska förmåner.

Stockholm den 14 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 593.

Godkänd av första kammaren den 15 december 1945.
Godkänd av andra kammaren den 15 december 1945.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag angående ändring i lagen den
12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation.

(Andra lagutskottets utlåtande nr 84.)

Till Konungen.

Genom en den 19 oktober 1945 dagtecknad proposition, nr 356, har Eders
Kungl. Maj :t, under åberopande av propositionen bilagda i statsrådet och lagrådet
förda protokoll, föreslagit riksdagen att antaga ett vid propositionen fogat
förslag till lag angående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation.

I ärendet har andra lagutskottet avgivit utlåtande, nr 84, som av riksdagen
godkänts.

Under hänvisning till vad utskottet anfört i berörda utlåtande, varav ett
tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att riksdagen bifallit förevarande
proposition.

Stockholm 15 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.