Riksdagens skrivelse nr 595—596

Riksdagsskrivelse 1945:596 - höst

- höst

8

Riksdagens skrivelse nr 595596.

I samband med propositionen Ilar riksdagen till behandling förehaft tolv i
anledning av densamma väckta motioner.

I ärendet har sammansatt andra lag- och jordbruksutskott avgivit utlåtande,
nr 1, som av riksdagen godkänts.

Under hänvisning till vad utskottet anfört i berörda utlåtande., varav ett
tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att riksdagen, som funnit
vissa ändringar böra vidtagas i det genom propositionen framlagda lagförslaget,
för sin del antagit det förslag till lag i ämnet som framlagts i utskottets utlåtande.

Stokholm den 18 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 596.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1945.
Godkänd av andra kammaren den 18 december 1945.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till förordning om nöjesskatt jämte i
ämnet väckta motioner.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 66.)

Till Konungen.

Under åberopande av bevillningsutskottets betänkande nr 66, varav ett tryckt
exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i omförmälda betänkande hemställt.

Stockholm den 18 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.