Riksdagens skrivelse nr 597—598

Riksdagsskrivelse 1945:597 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr 597598.

9

Nr 597.

Godkänd av första kammaren den 19 december 1945.

Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen
för personal vid HalmstadNässjö och Nässjö
Oskarshamns järnvägar i anslutning till järnvägarnas förstatligande.

(Bankoutskottets utlåtande nr 66.)

Till Konungen.

Under åberopande av innehållet i bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande
nr 66, varav tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att
riksdagen bifallit Eders Kungl. Maj :ts den 12 oktober 1945 dagtecknade proposition
nr 349 angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för
personal vid HalmstadNässjö och NässjöOskarshamns järnvägar i anslutning
till järnvägarnas förstatligande.

Stockholm den 19 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 598.

Godkänd av första kammaren den 19 december 1945.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till viss ändring av övergångsbestämmelserna
till folkskolans tjänstepensionsreglemente.

(Bankoutskottets utlåtande nr 67.)

Till Konungen.

Under åberopande av bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande nr 67,
varav tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att riksdagen bifallit