Riksdagens skrivelse nr 607

Riksdagsskrivelse 1945:607 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr 607.

1

Nr 607.

Godkänd av första kammaren den 19 december 1945.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande
i anledning av äktenskap eller havandeskap m. m.

(Andra lagutskottets utlåtande nr 85.)

Till Konungen.

Genom en den 19 oktober 1945 dagtecknad proposition, nr 368, bar Eders
Kungl. Maj :t under åberopande av propositionen bilagda i statsrådet och lagrådet
förda protokoll, föreslagit riksdagen att antaga ett vid propositionen fogat
förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap
eller havandeskap m. m.

I samband med propositionen Ilar riksdagen till behandling förehaft en i
anledning av densamma väckt motion.

I ärendet har andra lagutskottet avgivit utlåtande, nr 85, som av riksdagen
godkänts.

Under hänvisning till vad utskottet anfört i berörda utlåtande, varav ett
tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen anmäla, att riksdagen bifallit förevarande
proposition.

Stockholm den 19 december 1945.

Med undersåtlig vördnad.

Bihang till riksdagens protokoll 1945

14 sami. Nr 607612.

1