Riksdagsskrivelse 2012/13:107

Riksdagsskrivelse 2012/13:107

Riksdagsskrivelse 2012/13:107

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:106 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:108 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:109 till Miljödepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:110 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:111 till Justitiedepartementet