Riksdagsskrivelse 2012/13:236

Riksdagsskrivelse 2012/13:236

Riksdagsskrivelse 2012/13:236

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU24 Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson