Riksdagsskrivelse 2012/13:272

Riksdagsskrivelse 2012/13:272

Riksdagsskrivelse 2012/13:272

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU19 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson