Riksdagsskrivelse 2012/13:302

Riksdagsskrivelse 2012/13:302

Riksdagsskrivelse 2012/13:302

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2012/13:TU21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar.

Stockholm den 26 juni 2013

Per Westerberg

Annalena Hanell