Riksdagsskrivelse 2012/13:56

Riksdagsskrivelse 2012/13:56

Riksdagsskrivelse 2012/13:56

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:57 till Socialdepartementet