Riksdagsskrivelse 2012/13:76

Riksdagsskrivelse 2012/13:76

Riksdagsskrivelse 2012/13:76

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU8 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:77 till Justitiedepartementet