Riksdagsskrivelse 2012/13:77

Riksdagsskrivelse 2012/13:77

Riksdagsskrivelse 2012/13:77

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU8 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:76 till Finansdepartementet