Riksdagsskrivelse 2013/14:104

Riksdagsskrivelse 2013/14:104

Riksdagsskrivelse 2013/14:104

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU1 Utgiftsområdet 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson