Riksdagsskrivelse 2013/14:105

Riksdagsskrivelse 2013/14:105

Riksdagsskrivelse 2013/14:105

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson